پرسشنامه رایگان بررسی اثر روانی- اجتماعی تبلیغات بر انتخاب رشته تحصیلی دبیرستانی

تاریخ انتشار : 3 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی اثر روانی- اجتماعی تبلیغات بر انتخاب رشته تحصیلی دبیرستانی

چکیده:

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر روانی- اجتماعی تبلیغات بر انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای ناحیه 4 شهرستان مشهد انجام گرفت. سوال اساسی در این پژوهش این است که بخش عمده ای از دانش آموزان، در انتخاب رشته تحصیلی خود تاثیرپذيري زیادی از تبلیغات داشته اند. سوال فرعی به قرار زیر است:

1- آیا بین دانش آموزانی که تحت اثر تبلیغ به رشته تحصیلی معینی رفته اند و دانش آموزان دیگر از لحاظ پیشرفت تحصیلی اختلاف معنا داری وجود دارد؟

2- آیا تبلیغات در انتخاب رشته تحصیلی دختران و یا پسران موثر است؟

3- آیا تاثیر تبلیغات بر رشته تحصیلی، بین دانش آموزان رشته های ریاضی – فیزیک و تجربی و انسانی یکسان است؟

4- آیا اثر تبلیغات بر انتخاب رشته بین دانش آموزان از معدل 14 به بالا کمتراست. از تاثیر ان بر انتخاب رشته دانش آموزان دارای معدل کمتر از 14؟

5- آیا بین محل سکونت دانش آموزان  و اثر پذیری از تبلیغات در انتخاب رشته تحصیلی دبیرستانی رابطه وجود دارد؟

6- آبا بین انسجام خانواده و انتخاب رشته تحصیلی در اثر تبلیغات رابطه وجود دارد؟

7- آیا بین میزان مطالعه دانش آموزان و انتخاب رشته تحصیلی در اثر تبلیغ رابطه وجود دارد؟

8- آیا بین طبقه اجتماعی دانش آموزان و انتخاب رشته تحصیلی در اثر تبلیغ رابطه وجود دارد؟

9- آیا بین خود تحصیلی دانش آموزان و انتخاب رشته تحصیلی در اثر تبلیغ رابطه وجود دارد؟

نمونه مورد بررسی به روش تصادفی ساده از بین دبیرستانهای دولتی دخترانه و پسرانه شهر مشهد به تعداد 110 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. روش تحقیق در این بررسی روش پیمایشی بوده است.

روش آماری مورد استفاده، برای تحلیل داده ها از آزمون T.test آنالیز واریانس، ضریب همبستگی رتبه ای اسپيرمن ، ضریب همبستگی خطی پیرسن تحلیل رگرسیون قدم به قدم، آزمون اعتبار و  قابلیت اعتماد بهره گرفته شده است. نتایح بدست آمده گویای این واقعیت است که تاثیر تبلیغات بر دانش آموزان (دختر و پسر) چشم گیر است. و اثر خود را در نقاط مختلف ناحیه و طبقات مختلف مردم و خانواده های مختلف در دانش آموزان با تصورات مختلفی که از خود دارند به یک اندازه باقی گذارده است. و موجب افت تحصیلی شده است.

نتیجه دیگر اینکه بی سوادی با کم سوادی اکثر والدین و عدم تامین زندگی آنها در حد متوسط،نیز موجب می شود که تبلیغات ، تاثیر بیشتری در دانش آموزان داشته باشد و این تاثیر تداوم یابد و حتی به ثبات نیز برسد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی اثر روانی- اجتماعی تبلیغات بر انتخاب رشته تحصیلی دبیرستانی