پرسشنامه رایگان اثر بخشی رابطه مهارتهای انسانی مدیران از دیدگاه دبیران

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اثر بخشی رابطه مهارتهای انسانی مدیران از دیدگاه دبیران

چکیده:

این پژوهش به منظور تعیين رابطه مهارتهای انسانی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه دبیران در دبیرستانهای شهرستان هشترود انجام گرفته است و فرضیه اصلی این پژوهش آن است كه بین مهارتهای انسانی مدیران و اثربخشی آنان رابطه معنی‌دار وجود دارد. روش تحقیق‌ توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل كلیه دبیران مدارس متوسطه هشترود می‌باشد (316=N) نمونه مورد بررسی از بین دبیران (85=n) با روش نمونه‌گیری PPS انتخاب گردید. برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از دو پرسشنامه بسته پاسخ (مهارتهای انسانی و اثربخشی مدیران) كه توسط دبیران مدارس پاسخ داده شد، استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش همبستگی پیرسون تحلیل واریانس یك طرفه، استفاده شده است و نتایج زیر در سطح 01/0= بدست آمد. 1- بین مهارتهای انسانی و اثربخشی مدیران رابطه معنی‌دار وجود دارد. 2- بین مهارت شنود و اثربخشی مدیران رابطه معنی‌دار وجود دارد. 3- بین اعتماد به همكاران و اثربخشی مدیران رابطه معنی‌دار وجود دارد. 4- بین مشاركت دادن همكاران در تصمیم‌گیری و اثربخشی مدیران رابطه معنی‌دار وجود دارد. 5- بین پذیرش تفاوت‌های فردی و اثربخشی مدیران رابطه معنی‌دار وجود دارد. 6- بین ایجاد محیط كار مساعد و اثربخشی مدیران رابطه معنی‌دار وجود دارد. 7- بین اثربخشی مدیران با تجربه‌های متفاوت تفاوت معنی‌دار وجود دارد

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اثر بخشی رابطه مهارتهای انسانی مدیران از دیدگاه دبیران