پرسشنامه رایگان اثربخشی عملکرد مدیران گروه آموزشی

تاریخ انتشار : 30 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اثربخشی عملکرد مدیران گروه آموزشی

چکیده:

در این تحقیق به شناسایی و تبیین ارتباط بین باورهای مدیریتی  ( بر گرفته از مکاتب مدیریت کلاسیک ، نئو کلاسیک و اقتضایی ) مدیران گروه های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و اثر بخشی عملکرد آنان از دیدگاه اعضای هیات علمی بر اساس معیارهای اثر بخشی رفتار سازمانی ارائه شده توسط ( ویلیام ج – ردین ) پرداخته شد .تحلیل داده ها در این پژوهش نشانگر این بود که : الف ) بین باورهای مدیریتی مدیران گروه ها و اثر بخشی عملکرد آنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشته و بنابراین فرضیه اصلی تحقیق تایید شد .ب) بین باورهای مدیریتی کلاسیک مدیران گروه های آموزشی و اثر بخشی عملکرد آنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد و در نتیجه فرضیه فرعی (1) پژوهش رد شد . ج ) بین باورهای مدیریتی نئو کلاسیک ( رفتاری ) مدیران گروه ها و اثر بخشی عملکرد آنان رابطه معکوس معنی داری وجود دارد که بدین ترتیب فرضیه فرعی (2) به تایید رسید .د ) فرضیه فرعی (3) به دلیل کافی نبودن داده های حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفت .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اثربخشی عملکرد مدیران گروه آموزشی