پرسشنامه رایگان ابعاد هویت

تاریخ انتشار : 10 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ابعاد هویت

چکیده : هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه جهت گیریهای مذهبی ( اسلامی) با ابعاد هویت و سبکهای هویت در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز بود. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل ۲۳۲ دختر و ۹۹ پسر رشته مختلف تحصیلی دانشگاه شیراز بودند. ابزارهای پژوهش عبارتند از: فرم تجدید نظر شده، مقیاس جهتگیریهای مذهبی اسلامی، ویرایش چهارم مقیاس ابعاد هویت ( چیک، اسمیت و تروپ، ۲۰۰۲) و مقیاس سبکهای هویت ( وایت، ۱۹۹۸). نتایج رگرسیون چندگانه زیرمقیاس های اعتقادات – مناسک و اخلاق روی ابعاد و سبکهای هویت در کل گروه نمونه نشان داد زیر مقیاس اعتقادات – مناسک، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار هویت مذهبی و زیرمقیاس اخلاق پیش بینی کننده مثبت و معنی ابعاد هویت فردی و ارتباطی و پیش بینی کننده منفی و معنادار هویت مذهبی می باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ابعاد هویت