پرسشنامه رایگان ابعاد هویت

تاریخ انتشار : 10 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ابعاد هویت

چکیده : هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه جهت گيريهاي مذهبي ( اسلامي) با ابعاد هويت و سبکهاي هويت در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شيراز بود. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل 232 دختر و 99 پسر رشته مختلف تحصيلي دانشگاه شيراز بودند. ابزارهاي پژوهش عبارتند از: فرم تجديد نظر شده، مقياس جهتگيريهاي مذهبي اسلامي، ويرايش چهارم مقياس ابعاد هويت ( چيک، اسميت و تروپ، 2002) و مقياس سبکهاي هويت ( وايت، 1998). نتايج رگرسيون چندگانه زيرمقياس هاي اعتقادات – مناسك و اخلاق روي ابعاد و سبکهاي هويت در کل گروه نمونه نشان داد زير مقياس اعتقادات – مناسک، پيش بيني کننده مثبت و معني دار هويت مذهبي و زيرمقياس اخلاق پيش بيني کننده مثبت و معني ابعاد هويت فردي و ارتباطي و پيش بيني کننده منفي و معنادار هويت مذهبي مي باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ابعاد هویت