پرسشنامه رایگان بررسی مقایسه ای ابعاد متفاوت خود ادراکی دانش آموزان ناشنوا ، نابینا و عادی

تاریخ انتشار : 9 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی مقایسه ای ابعاد متفاوت خود ادراکی دانش آموزان ناشنوا ، نابینا و عادی

چکیده : هدف از این تحقیق بررسی تأثیر گروه دانش آموزان (ناشنوا، نابینا و عادی) و تاثیر جنسیت بر ابعاد متفاوت خودادراکی بود. نمونه این تحقیق شامل ۱۳۰ دانش آموز دختر و پسر،در سه گروه ناشنوا، نابینا و عادی بود. ابزاری که در این تحقیق استفاده شد مقیاسی بود که براساس پروفایل خودادراکی برای نوجوانان (هارتر۱۹۸۹) و مقیاس ادراک شایستگی (هارتر ۹۸۲ ۱) توسط سیف، بشاش و لطیفیان (۱۳۸۳) ساخته و اعتباریابی شده بود و خود ادراکی را در پنج بعد (شایستگی اجتماعى، شایستگی ورزشی ، شایستگی شناختى، اداره رفتار و خودارزشمندی کلى) می سنجید. برای محاسبه تأثیر تعاملی جنسیت و گروه از تحلیل واریانس دو طرفه و آزمون توکی استفاده شد. نتایج تحقیق به شرح زیر بود: ا- متغیر جنسیت و تعامل جنسیت و گروه، تأثیر معناداری بر هیچکدام از پنج بعد خود ادراکی نداشت. ۲- تفاوت معناداری بین سه گروه (ناشنوا، نابینا و عادى) دربعد شایستگی شناختی و اداره رفتار وجود نداشت.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی مقایسه ای ابعاد متفاوت خود ادراکی دانش آموزان ناشنوا ، نابینا و عادی