پرسشنامه رایگان ابعاد صمیمیت باگاروزی

تاریخ انتشار : 5 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ابعاد صمیمیت باگاروزی

چکیده

مقدمه: جستجو و حفظ رابطه با نزديکان، به‌ويژه همسر يک اصل مهم در تمام طول زندگي است. زوج‌هاي صمیمی با فراهم نمودن روابط صميمانه، مي‌توانند نقش مؤثري بر ارتقاء بهداشت رواني اعضاي خانواده داشته باشند. لذا پژوهش حاضر بر آن شد به بررسي تأثير زوج‌درماني مبتنی بر تصويرسازی ارتباطي بر صميميت زناشویی زنان متاهل فاقد هویت موفق بپردازد. روش: این پژوهش شبه آزمايشي بود و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به اين منظور تعداد 20 زن مراجعه کننده به کلینیک مشاوره و روانشناسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه صمیمیت زناشویی تامپسون و واکر، پرسشنامه ابعاد صمیمیت باگاروزی و پرسشنامه هویت بنیون و آدامز است که در مرحله پيش آزمون و پس آزمون توسط آزمودني‌ها تکميل گرديد. پس از تکمیل پیش آزمون، گروه مداخله هشت جلسه یک ساعت و نیمه تحت درمان تصويرسازي ارتباطي قرار گرفتند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس توسط نرم افزار SPSS19، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. يافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، افزايش معناداري را در صميميت زناشویی و پنج خرده مقياس از هشت خرده مقياس پرسشنامه ابعاد صميميت که عبارتند از: صميميت عاطفي، روان‌شناختي، جنسي، جسمي و اجتماعي- تفریحی نشان داد؛ اما در ابعاد صميميت، در سه خرده مقياس صميميت عقلاني، معنوي و زیبایی‌شناختی تفاوت معناداري بين دو گروه يافت نشد. نتيجه‌گيري: بر اساس نتايج پژوهش، مي‌توان زوج‌درماني مبتنی بر تصويرسازي ارتباطي را به‌عنوان روش مؤثري براي افزايش صميميت زنان در نظر گرفت و از آن در مراکز آموزشي و مشاوره استفاده کرد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ابعاد صمیمیت باگاروزی

 

 

 

[/stextbox]

برای دریافت پرسشنامه‌های استاندارد صمیمیت زناشویی باگاروزی

روی لینک مورد نظر خود در قسمت پایین کلیک کنید و پرسشنامه خود را از سایت مادسیج دریافت کنید.

نوع فایلپرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

نوع فایلپرسشنامه صمیمیت زوجین اولیاء و همکاران

نوع فایلپرسشنامه صمیمیت زناشویی-آسوده و تیموری

نوع فایلپرسشنامه صمیمیت واکر و تامپسون