پرسشنامه رایگان عزت نفس سازمانی

تاریخ انتشار : 26 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه عزت نفس سازمانی

هدف: در دنیای پرچالش کنونی، سازمان‌ها در تلاشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغل‌شان عمل کنند چرا که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزیابی عملکرد انعکاس می‌یابد و می‌تواند عاملی مؤثر در افزایش انگیزش شغلی، تعهد سازمانی و عزت نفس سازمانی باشد. کار کردن در شرایط پیچیده و رقابتی، یکی از ویژگی‌های سازمان‌های آموزشی از جمله دانشگاه‌هاست. کتابداران دانشگاهی نیز می‌توانند نقش مهمی در ارتقا و کیفیت کتابخانه‌ها ایفا نمایند و با افزایش سطح عزت نفس سازمانی و انگیزش شغلی، در افزایش کیفیت کتابخانه‌ها مؤثر باشند. از این رو بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی و انگیزش شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد مورد توجه این پژوهش قرار گرفت.

روش: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی‌ مشهد که تعداد 72 نفر بودند تشکیل داد. از میان این تعداد 60 نفر به عنوان نمونه پژوهش به روش تصادفی ساده با شیوه قرعه‌کشی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه استاندارد و تعدادی سؤال‌های باز بود. از پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل و کیچنر برای سنجش انگیزش شغلی و از پرسشنامه عزت‌نفس‌سازمانی پيرس و همکاران برای سنجش عزت نفس سازمانی کتابداران استفاده شد.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین عزت نفس سازمانی و انگیزش شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد رابطه معناداری وجود دارد. وضعیت عزت نفس سازمانی آنها در حد زیاد و انگیزش شغلی آنها در سطح متوسط به بالا می‌باشد. همچنین نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که متغیرهای فردی (وضعیت تأهل، سن، تحصیلات، سابقه کار و وضعیت استخدامی) کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد در افزایش عزت نفس سازمانی و میزان انگیزش شغلی آنها تأثیر معناداری ندارد. از بین متغیرهای فردی، نتایج مشخص کرد که انگیزش شغلی زنان تفاوت معناداری با مردان دارد. به عبارتی، مردان از انگیزش شغلی بالاتری در مقایسه با زنان برخوردار هستند. کتابداران عواملی چون نقش مسؤولین دانشگاه و کتابخانه‌ها و تصمیم‌گیری‌های آنها؛ ماهیت شغل و معنا دادن به آن؛ توجه به روابط انسانی، احترام، صداقت و مشارکت کتابداران؛ ارزیابی افراد بر اساس عملکرد؛ قدردانی از افراد توانمند و کارآمد و پاداش آنها بر اساس نیازهای آنها؛ تقسیم فعالیت‌ها و وظایف کاری با توجه ویژگی های روانشناختی و شخصیتی کتابداران؛ به وجود آوردن فضای روانی مناسب در سازمان و کتابخانه را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر افزایش عزت نفس سازمانی و انگیزش شغلی نام بردند

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عزت نفس سازمانی