پرسشنامه رایگان بررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف سازمان

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف سازمان

چکیده:

با علم به اینكه مدیران آموزشی موفق مدیرانی هستند كه اهداف سازمان آموزشی خود را به نحوی می‌شناسند و هیچ فعالیت و رفتاری خارج از اهداف اساسی تعلیم و تربیت را مجاز نمی‌شمارند هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان آگاهی مدیران مراكز آموزش استثنائی از اهداف سازمان آموزش و پرورش استثنائی استان خراسان است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش عبارت است از كلیه مدیران مراكز آموزش استثنائی خراسان در سال 1377-1376 كه كل جامعه آماری، مورد پژوهش قرار گرفته‌اند و از 63 نفر مدیر مراكز آموزشی 51 نفر همكاری كرده‌اند. 22 نفر از افراد گروه نمونه را خانمها و 29 نفر را آقایان تشكیل داده‌اند. ابزار پژوهش با توجه به پراكندگی آموزش استثنائی در سطح استان خراسان پرسشنامه می‌باشد كه توسط محقق و با راهنمائی‌های اساتید محترم راهنما و مشاور با توجه و تكیه بر اهداف اساسی آموزش و پرورش استثنائی تهیه و تدوین گردیده است. این پرسشنامه بسته و دارای 25 سوال می‌باشد. هر سؤال دارای 4 جواب بوده كه یكی از آنها بهترین جواب بوده است. برای مطالعه پایایي پرسشنامه مورد پژوهش كه به عنوان ابزار اصلی تحقیق به كار رفته است از شیوه بازآزمایي بر روی بیست نفر انجام شده كه میزان آن برابر با 81/0 مشاهده گردیده است. همچنین برای مطالعه روایي با توجه به نوع پرسشنامه كه به سنجش ویژگی توانای می‌پرداخته است از روایي محتوی استفاده گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش حاضر، ابتدا با استفاده از شاخص‌های توصیفی نظیر میانگین، انحرافات استاندارد و درصدها به توصیف داده‌ها پرداخته و سپس با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یك عاملی و بدنبال آن با آزمون‌های تعقیبی، داده‌های تحلیل و سوالات پژوهش پاسخ داده شده است نتیجه پژوهش نشان می‌دهد كه مدیران مراكز آموزش استثنائی استان خراسان اكثراً از اهداف سازمان آموزش و پرورش استثنائی آگاهی كافی و لازم را ندارند. همچنین نتیجه پژوهش بیانگر آن است كه میزان آگاهی مدیران مراكز آموزش استثنائی بر اساس تجربه آموزش و رشته تحصیلی آنها تفاوت معناداری نداشته ولی بر اساس میزان تحصیلات آنها دارای تفاوت معناداری است

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف سازمان