پرسشنامه رایگان بررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف سازمان

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف سازمان

چکیده:

با علم به اینکه مدیران آموزشی موفق مدیرانی هستند که اهداف سازمان آموزشی خود را به نحوی می‌شناسند و هیچ فعالیت و رفتاری خارج از اهداف اساسی تعلیم و تربیت را مجاز نمی‌شمارند هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان آگاهی مدیران مراکز آموزش استثنائی از اهداف سازمان آموزش و پرورش استثنائی استان خراسان است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش عبارت است از کلیه مدیران مراکز آموزش استثنائی خراسان در سال ۱۳۷۷-۱۳۷۶ که کل جامعه آماری، مورد پژوهش قرار گرفته‌اند و از ۶۳ نفر مدیر مراکز آموزشی ۵۱ نفر همکاری کرده‌اند. ۲۲ نفر از افراد گروه نمونه را خانمها و ۲۹ نفر را آقایان تشکیل داده‌اند. ابزار پژوهش با توجه به پراکندگی آموزش استثنائی در سطح استان خراسان پرسشنامه می‌باشد که توسط محقق و با راهنمائی‌های اساتید محترم راهنما و مشاور با توجه و تکیه بر اهداف اساسی آموزش و پرورش استثنائی تهیه و تدوین گردیده است. این پرسشنامه بسته و دارای ۲۵ سوال می‌باشد. هر سؤال دارای ۴ جواب بوده که یکی از آنها بهترین جواب بوده است. برای مطالعه پایایی پرسشنامه مورد پژوهش که به عنوان ابزار اصلی تحقیق به کار رفته است از شیوه بازآزمایی بر روی بیست نفر انجام شده که میزان آن برابر با ۸۱/۰ مشاهده گردیده است. همچنین برای مطالعه روایی با توجه به نوع پرسشنامه که به سنجش ویژگی توانای می‌پرداخته است از روایی محتوی استفاده گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش حاضر، ابتدا با استفاده از شاخص‌های توصیفی نظیر میانگین، انحرافات استاندارد و درصدها به توصیف داده‌ها پرداخته و سپس با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک عاملی و بدنبال آن با آزمون‌های تعقیبی، داده‌های تحلیل و سوالات پژوهش پاسخ داده شده است نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که مدیران مراکز آموزش استثنائی استان خراسان اکثراً از اهداف سازمان آموزش و پرورش استثنائی آگاهی کافی و لازم را ندارند. همچنین نتیجه پژوهش بیانگر آن است که میزان آگاهی مدیران مراکز آموزش استثنائی بر اساس تجربه آموزش و رشته تحصیلی آنها تفاوت معناداری نداشته ولی بر اساس میزان تحصیلات آنها دارای تفاوت معناداری است

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف سازمان