پرسشنامه رایگان ميزان اثربخشي آيين نامه اجرايي در رابطه با سياست مدرسه محوري

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ميزان اثربخشي آيين نامه اجرايي در رابطه با سياست مدرسه محوري

چکیده : هدف پژوهش: آگاهي از ميزان اثربخشي آيين نامه اجرايي مدارس مصوب 1379، در تحقق مدرسه محوري از ديدگاه مديران مدرسه متوسطه منطقه 3 تهران. 2ـ روش نمونه گيري: به منظور انتخاب از روش نمونه گيري تصادفي استفاده شده است. به اين منظور 86 نفر از جامعه 110 نفري مديران مدارس دخترانه و پسرانه متوسطه منطقه 3 تهران با استفاده از جدول (کرسي و مورگان) به صورت تصادفي جهت پاسخگويي به پرسشنامه انتخاب شدند. 3ـ روش پژوهش: در اين پژوهش با توجه به اينکه هدف آن بررسي نظرات مديران متوسطه منطقه 3 تهران در مورد اثر بخشي آيين نامه اجرايي مدارس مصوب 1379 مي باشد از روش تحقيق توصيفي استفاده شده است. 4ـ ابزار اندازه گيري: به منظور جمع آوري اطلاعات از يك پرسشنامه محقق ساخته شامل 30 سؤال که عوامل مربوط به آن از آيين نامه اجرايي مصوب 1379 برحسب ويژگي هاي مدرسه محوري استخراج گرديده است، استفاده شده است. 5ـ نتيجه کلي: مي توان نتيجه گرفت طبق نظر مديران متوسطه منطقه 3 تهران، حدود اختياراتي که آيين نامه براي آنان تعيين نموده در حد متوسط بوده و براي آنان قابل قبول مي باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ميزان اثربخشي آيين نامه اجرايي در رابطه با سياست مدرسه محوري