پرسشنامه رایگان میزان اثربخشی آیین نامه اجرایی در رابطه با سیاست مدرسه محوری

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه میزان اثربخشی آیین نامه اجرایی در رابطه با سیاست مدرسه محوری

چکیده : هدف پژوهش: آگاهی از میزان اثربخشی آیین نامه اجرایی مدارس مصوب ۱۳۷۹، در تحقق مدرسه محوری از دیدگاه مدیران مدرسه متوسطه منطقه ۳ تهران. ۲ـ روش نمونه گیری: به منظور انتخاب از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. به این منظور ۸۶ نفر از جامعه ۱۱۰ نفری مدیران مدارس دخترانه و پسرانه متوسطه منطقه ۳ تهران با استفاده از جدول (کرسی و مورگان) به صورت تصادفی جهت پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند. ۳ـ روش پژوهش: در این پژوهش با توجه به اینکه هدف آن بررسی نظرات مدیران متوسطه منطقه ۳ تهران در مورد اثر بخشی آیین نامه اجرایی مدارس مصوب ۱۳۷۹ می باشد از روش تحقیق توصیفی استفاده شده است. ۴ـ ابزار اندازه گیری: به منظور جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته شامل ۳۰ سؤال که عوامل مربوط به آن از آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۹ برحسب ویژگی های مدرسه محوری استخراج گردیده است، استفاده شده است. ۵ـ نتیجه کلی: می توان نتیجه گرفت طبق نظر مدیران متوسطه منطقه ۳ تهران، حدود اختیاراتی که آیین نامه برای آنان تعیین نموده در حد متوسط بوده و برای آنان قابل قبول می باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه میزان اثربخشی آیین نامه اجرایی در رابطه با سیاست مدرسه محوری