پرسشنامه رایگان آموزش از طریق اینترنت

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه آموزش از طریق اینترنت

چکیده:

استفاده از اینترنت در آموزش فرصت مناسبی برای دست اندركاران آموزش مداوم پرشكی است، چراكه فرصتی همگانی و متنوع بدون محدودیت و وابستگی به زمان و مكان با قابلیت ها و جذابیت های بالای آموزشی برای خیل عظیم پزشكان درنقاط دور و نزدیك فراهم می كند. علی رغم توسعه اینگونه آموزشها در بسیاری از كشورهای دنیا، در كشور ما اقدام با یسته ای برای راه اندازی این دوره ها صورت نگرفته است. هدفی كه این تحقیق دنبال نموده است اطلاع از نگرش (به عنوان زیر ساخت) دست اندركاران این دوره ها و عوامل مؤثر بر آن است. از میان این عوامل وضعیت موجود، امكانات سخت افزاری، آموزشهای كامپیوتری و اینترنتی و دسترسی به اینترنت و رابطه آن با نگرش مدیران گروه و اعضای هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشكی مشهد و پزشكان عمومی شركت كننده در دوره های آموزشی مداوم به روش پیمایشی مورد مطالعه قرار گرفته است . حجم نمونه 254 نفر است كه به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب گردیده اند. ابزار گردآوری دادها پرسش نامه سنجش نگرش محتوی 28 سؤال به روش 5 گزینه ای سیكرت است. نتایج آزمون خی 2- در مجموع 3 گروه – وجود رابطه بین وجود امكانات و برخورداری از آموزش را با نگرش رد می كند، ولی همین آزمون وجود رابطه معنی دار بین دسترسی به اینترنت و نگرش را مورد تأیيد قرار می دهد. رابطه معكوس و معنی داری بین سابقه خدمت و نگرش در كل آزمودنی ها مشهود است.همچنین نتایج نشان دهنده ی نگرش منفی مدیران گروه غیر بالینی و نگرش نسبتا مثبت مدیران بالینی مؤید وجود تفاوت معنادار بین آن دو می باشد. اگر چه درمجموع ، نگرش مثبت به دوره ها وجود دارد ولی با توجه به پایين بودن میانگین های سه گروه مهمترین پیشنهاد این تحقیق ، تلاش برای بهبود نگرش از طریق آموزش و اطلاع رسانی از فوائد این دوره ها و فراهم نمودن امكانات مناسب برای دسترسی بیشتر به اینترنت و تحقیق پیرامون دیگر عوامل مؤثر بر نگرش ایشان می باشد

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه آموزش از طریق اینترنت