پرسشنامه رایگان آموزش از طریق اینترنت

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه آموزش از طریق اینترنت

چکیده:

استفاده از اینترنت در آموزش فرصت مناسبی برای دست اندرکاران آموزش مداوم پرشکی است، چراکه فرصتی همگانی و متنوع بدون محدودیت و وابستگی به زمان و مکان با قابلیت ها و جذابیت های بالای آموزشی برای خیل عظیم پزشکان درنقاط دور و نزدیک فراهم می کند. علی رغم توسعه اینگونه آموزشها در بسیاری از کشورهای دنیا، در کشور ما اقدام با یسته ای برای راه اندازی این دوره ها صورت نگرفته است. هدفی که این تحقیق دنبال نموده است اطلاع از نگرش (به عنوان زیر ساخت) دست اندرکاران این دوره ها و عوامل مؤثر بر آن است. از میان این عوامل وضعیت موجود، امکانات سخت افزاری، آموزشهای کامپیوتری و اینترنتی و دسترسی به اینترنت و رابطه آن با نگرش مدیران گروه و اعضای هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پزشکان عمومی شرکت کننده در دوره های آموزشی مداوم به روش پیمایشی مورد مطالعه قرار گرفته است . حجم نمونه ۲۵۴ نفر است که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب گردیده اند. ابزار گردآوری دادها پرسش نامه سنجش نگرش محتوی ۲۸ سؤال به روش ۵ گزینه ای سیکرت است. نتایج آزمون خی ۲- در مجموع ۳ گروه – وجود رابطه بین وجود امکانات و برخورداری از آموزش را با نگرش رد می کند، ولی همین آزمون وجود رابطه معنی دار بین دسترسی به اینترنت و نگرش را مورد تأیید قرار می دهد. رابطه معکوس و معنی داری بین سابقه خدمت و نگرش در کل آزمودنی ها مشهود است.همچنین نتایج نشان دهنده ی نگرش منفی مدیران گروه غیر بالینی و نگرش نسبتا مثبت مدیران بالینی مؤید وجود تفاوت معنادار بین آن دو می باشد. اگر چه درمجموع ، نگرش مثبت به دوره ها وجود دارد ولی با توجه به پایین بودن میانگین های سه گروه مهمترین پیشنهاد این تحقیق ، تلاش برای بهبود نگرش از طریق آموزش و اطلاع رسانی از فوائد این دوره ها و فراهم نمودن امکانات مناسب برای دسترسی بیشتر به اینترنت و تحقیق پیرامون دیگر عوامل مؤثر بر نگرش ایشان می باشد

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه آموزش از طریق اینترنت