آزمون رایگان گرایش سلطه گری

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

آزمون گرایش سلطه گری

Sample of Dominance Tendency Inventory

برگردید به وقایعی که در طی یک ماه گذشته در زندگی شما اتفاق افتاده ، بیاندیشید . پس از آن که چند لحظه به این کار پرداختید، به هر یک از گویه های آزمون زیر پاسخ دهید. در مورد هرکدام از آن ها بنویسید که ایا رفتار توصیف شده همان کاری است که شما در طی ماه گذشته انجام داده اید یا خیر . اگر پاسخ آری است ، آن گاه مشخص کنید که ایا شما آن رفتار را در طی آن مدت ” بندرت” ، ” گهگاه” یا “اغلب” انجام داده اید.

1-     مسؤولیت سازمان بندی یک طرح را بر عهده داشتم.

بندرت

گهگاه

اغلب

2-     در یک جلسه زیاد صحبت کردم.

3-     تصمیماتی گرفتم بی آن که با سایر افرادی که در آن تصمیمات دخیل بودند، مسورت کنم.

4-     در مورد کاری، به رغم فشار گروهی زیادی که انجام شد ، از مصالحه امتناع کردم.

5-     برای این که منظورم را عملی کنم، سر یک نفر داد کشیدم.

6-     به یک نفر با صدای بلند و خشن حرفی زدم.

خصوصیات این آزمون

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان آزمون گرایش سلطه گری