آزمون رایگان کلمات فراخوان یونگ

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

آزمون کلمات فراخوان یونگ

آزمون کلمات فراخوان یونگ

Jung’s La Projection Associative

نمونه:
1-        سر
2-        سبز
3-        آب
4-     گزیدن
5-        فرشته
6-        دراز
7-        کشتی
8-     چیدن
9-        آدم
10-    مهربان
11-   میز
12-خواهش کردن
13-    حکومت
14-    لجباز
15-   نهال
16-رقصیدن

 

1-     زغال
2-     ملایم
3-     آواز
4-     حدس زدن
5-     درد
6-     تنبل
7-     حورشید
8-     خندیدن
9-     قهوه
10-هوا
11-گشاد
12-بردن
13-قصد
14-بشقاب
15-خسته
16-دزدیدن

خصوصیات این آزمون

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

دانلود مستقیم و رایگان آزمون کلمات فراخوان یونگ