پرسشنامه رایگان آزمون درک خطای گفتگو

تاریخ انتشار : 25 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه آزمون درک خطای گفتگو

چکیده

کودکی به عنوان دورانی که سنگ بنای شخصیت فرد درآن بنا نهاده میشود، تحت تاثیر عوامل متعددی است که رابطه‌ی مادر-کودک جزء مهم ترینِ این عوامل تلقی می شود. رشد هیجانیِ کارکردی، به عنوان فرآیندی که یکپارچگی سیستم حسی- حرکتی، شناختی و هیجانی را در بردارد، و رشد کاربردیِ زبان که معرفِ بعدِ ارتباطیِ زبان است جزء مقوله های برجسته‌ی رشد در دوران کودکی قلمداد می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین رابطه‌ی مادر-کودک بر رشد هیجانی کارکردی و رشد کاربردیِ زبان، انجام شد. در این پژوهش تعداد ۱۴۰ کودک پیش دبستانی (۴-۶ ساله) به همراه مادرانشان شرکت کردند. دوتست رابطه‌ی مادر-کودک و رشد هیجانی کارکردی کودک توسط مادر تکمیل شد. برای ارزیابی رشد کاربردیِ زبان کودکان نیز از آزمون درک خطای گفتگو استفاده شد. این ابزار بوسیله‌ی نمایش فیلمی که توسط محقق ضبط گشته و درک کودک را در تخطی از اصول مکالمه می سنجد اجرا شد. برای تحلیل داده ها از الگوی تحلیل مسیر (معادلات ساختاری)، ضریب همبستگی رگرسیون ساده و چندگانه  استفاده شد . نتایج بیانگر آن بود که  رابطه‌ مادر-کودک بوسیله‌ی متغیر میانجی  رشد هیجانیِ کارکردی قادر به پیش بینی رشد کاربردیِ زبان در کودکان پیش دبستانی است، اما بین رابطه مادر-کودک و رشدکاربردیِ زبان ارتباط مستقیم معناداری بدست نیامد. علاوه براین رابطه مادر-کودک قادر به پیش بینی رشد هیجانی کارکردی کودک است، و رشدهیجانی(وضعیت کنونی)،‌قادر به پیش‌بینی رشدکاربردیِ زبان در کودکان است. بین رشد هیجانی(وضعیت قبلی) و رشد کاربردی زبان ارتباط معناداری مشاهده نشد.

رشد هیجانی کودکان  متاثر از روابط مادروکودک، رشد کاربردیِ زبان آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. درتبیین عدم رابطه مستقیم معنادار بین رابطه‌ مادروکودک و رشد کاربردی زبان باید گفت در سن ۴-۶ سالگی و با ورود کودکان به محیط‌های آموزشی، رشد کاربردی زبان در آن‌ها از متغیرهای دیگری چون روابط باهمسالان، مربیان و … تاثیر می پذیرد. تفاوت عمده بین موقعیت های آزمایشگاهی و طبیعی‌روزمره نیز عملکردکودکان را در آزمون تحت تاثیر قرار می‌دهد.عدم ارتباط بین رشد هیجانی کارکردی( وضعیت قبلی) و رشد کاربردیِ زبان را می‌توان به فاصله‌ی زمانی این دو متغیر و وجود رابطه‌ی معنادار بین رشد هیجانی کنونی و رشد کاربردی زبان، به عدم تاخر و تقدم زمانی نسبت داد که تاثیر متغیرهای دیگر را به حداقل رسانده، ارتباط معنی داری را به دست می دهند.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه آزمون درک خطای گفتگو