پرسشنامه رایگان تعهد زناشویی آدامز و جونز

تاریخ انتشار : 6 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز

چکیده

هدف و زمینه: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری هشت مرحله‌اي کش بر بهبود تصویر بدن و تعهد زناشویی در رنان متاهل انجام گرفت.

روش : پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه مورد پژوهش کلیه زنان متأهل داوطلب شرکت در گروه درمانی مراجعه کننده به کلینیک دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 92-93 بودند. از بین داوطلبین 16 نفر به عنوان آزمودنی انتخاب و در دو گروه 8 نفری کنترل و آزمایش قرار گرفتند. قبل از اجرای گروه درمانی ابزار پژوهش (پیش‌آزمون) که شامل پرسشنامه چند بعدی خود ـ بدن و تعهد زناشویی آدامز و جونز بود بین آزمودنی‌ها تکمیل گردید. بعد از انجامده جلسه درمانی90 دقیقه‌اي در 5 هفته دوباره ابزار پژوهش توسط آزمودنی‌ها تکمیل گردید(پس آزمون) .

یافته‌ها:  برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری کوواریانس استفاده گردید.نتایج بدست آمده نشان داد که گروه آزمایش پس از دریافت  گروه درمانی شناختی ـ رفتاری کش بهبود معناداری در تصویر بدنی و تعهد زناشویی نسبت به گروه کنترل نشان داد.

 

نتیجه‌گيري: گروه درمانی شناختی – رفتاری کش تأثیر معناداری در بهبود تصویر بدن و  بهبود تصویر بدن تاثیر معناداری در افزایش تعهد زناشویی دارد. همچنین نتایج حاکی از این بود که بهبود تصویر بدنی تأثیر معناداری در بهبود تعهد زناشویی دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز

پرسشنامه رایگان تعهد زناشویی آدامز و جونز

تاریخ انتشار : 5 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر باورهای غیرمنطقی و تعهد زناشویی زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان شهرکرد اجرا گردید. این تحقیق به لحاظ روش شبه آزمایشی می باشد که با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. در این تحقیق گروه نمونه که 30 نفر از زنان متأهل که برای حل مشکل به مراکز مشاوره مراجعه نموده اند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. پرسشنامه های تعهد زناشویی و باورهای غیرمنطقی بر روی هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمایش تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برگرفته از نظریه act قرار گرفت. تعداد جلسات برای درمان این افراد در 8 جلسه 90 دقیقه تنظیم شد و گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکرد. پس از پایان جلسات درمان گروه آزمایش، هر دو گروه مجددا پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. براي بررسي اثربخشي سطوح مداخله اندازه‌گيري از آزمون کوواريانس استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس کاهش معنی دار باورهای غیرمنطقی و بهبود تعهد زناشویی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل را تحت تأثیر مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد نشان داد. می توان نتیجه گیری کرد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر باورهای غیرمنطقی و تعهدزناشویی تأثیر گذار باشد

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج