پرسشنامه رایگان ویژگی های شخصیتی

تاریخ انتشار : 23 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی

هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مطلوبیت مؤلفه‌های برنامه درسی در پیش‌بینی میزان انگیزش پژوهشی آن‌ها است. بدین منظور نمونه­ای متشکل از ۱۹۷ تن از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳، به روش سهمیه­ای انتخاب گردید. این مطالعه از حیث هدف کاربردی، از حیث روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه­های محقق ساخته ادراک دانشجویان از مطلوبیت مؤلفه‌های برنامه درسی و پرسشنامه انگیزش پژوهشی بود. برای گزارش و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. شاخص‌های آمار توصیفی همچون تعداد، میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه نمرات و در آمار استنباطی نیز از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و چندگانه، t مستقل، t2 هتلینگ و تحلیل واریانس یک‌راهه استفاده شد.  نتایج نشان داد که میان ادراک از مؤلفه‌های درسی به صورت کلی و انگیزش پژوهشی ۵۸/۰ همبستگی وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین خرده مقیاس­های ادراک از مؤلفه‌های برنامه درسی (ادراک از هدف، محتوا، روش و ارزشیابی) و انگیزش پژوهشی دانشجویان همبستگی مثبت و معناداری دارد. نتایج رگرسیون همزمان نیز نشان داد که متغیرهای پیش­بین می‌توانند به صورت ترکیبی ۴۳ درصد از تغییرات متغیر انگیزش پژوهشی را تبیین کنند و از بین متغیرهای پیش­بین، دو متغیر ادراک از هدف و ادراک از محتوا می­تواند متغیر ملاک (انگیزش پژوهشی) را پیش­بینی کنند و سایر متغیرهای پیش­بین (ادراک از روش و ارزشیابی) به تنهایی قابلیت پیش‌بینی انگیزش پژوهشی را ندارند. به­صورت کلی ادراک دانشجویان از مؤلفه‌های برنامه­ی درسی قابلیت پیش‌بینی انگیزش پژوهشی را داراست، این یافته‌ها مؤید رویکرد خود تعیین گری است که بیان می‌کند ادراکات حاصل از محیط بر انگیزش تأثیر می‌گذارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ویژگی های شخصیتی

 

نظرات