پرسشنامه رایگان عزت نفس

تاریخ انتشار : 27 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عزت نفس

چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان شادکامی دختران دانش­آموز شهر مشهد و اثر مثبت درمانی بر شادکامی ایشان در دو مرحله به اجراء درآمد. در مرحله اول از هر یک از این دو منطقه برخوردار و کمتر برخوردار شهر مشهد یک ناحیه و از هر منطقه سه دبیرستان دخترانه و از هر مدرسه و در هر پایه یک کلاس (جمعاً سه کلاس در هر مدرسه)، (جمعاً ۵۹۰ نفر) انتخاب شدند و میزان شادکامی و پنج مؤلفه آن در گروه مورد بررسی بر اساس پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI-29) تعیین شد. در مرحله دوم ۳۶ دانش­آموز دختر پایه سوم دبیرستان که نمره شادکامی آن­ها بر اساس پرسشنامه آکسفورد بین ۴۰-۲۰ بود، در سه گروه ۱۲ نفره مداخله، مداخله­‌نما و بدون مداخله جای داده شدند. مداخله شامل ۸ جلسه دو ساعته مثبت درمانی طی ۸ هفته بود. مداخله­­‌نما شامل جلسه گفتگوی آزاد گروهی بود. جهت سنجش اثر بخشی پیش آزمون – پس آزمون اجرا گشته و برای تحلیل داده­ها از آزمون­های تی یک گروهی، ویلکاکسون، آنوا و توکی استفاده شد.

نتایج میانگین و انحراف معیار نمره شادکامی دانش‌­آموزان نوجوان دبیرستانی مشهد ۵۵/۴۲ و ۱۲/۱۳ بود. مثبت درمانی باعث افزایش معنادار نمره شادکامی ( ۰۰۰/۰ = P، ۵۳/۱۸ = F ) و ۴ مؤلفه رضایت از زندگی ( ۰۳۸/۰ = P، ۳٫۶۱ = F )، عزت نفس ( ۰۰۰/۰ = P، ۷۳/۹ = F )، کارآمدی ( ۰۰۰/۰ = P، ۲۳/۱۲= F ) و سلامتی ( ۰۰۰/۰ = P، ۷۵/۱۴ = F ) در مقایسه با دو گروه شاهد شد. مثبت درمانی تنها روی نمره مؤلفه خلق مثبت تأثیر معنادار نداشت. مداخله­نما تنها روی مؤلفه رضایت از زندگی اثر معنادار داشته که البته از مثبت درمانی به میزان معناداری کمتر بود.

 

نتیجه­‌گیری: مثبت درمانی گروهی در سطح دبیرستان­های دخترانه قابل اجراء است و باعث افزایش شادکامی نوجوانان دختر می­شود. از این رو انجام تحقیقات آتی برای تعیین اثر دراز مدت آن و اثر آن در موفقیت تحصیلی و شغلی و کیفیت زندگی پیشنهاد می­شود.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عزت نفس

نظرات

دیدگاه کاربران