پرسشنامه رایگان عزت نفس

تاریخ انتشار : 27 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عزت نفس

چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان شادکامی دختران دانش­آموز شهر مشهد و اثر مثبت درمانی بر شادکامی ايشان در دو مرحله به اجراء درآمد. در مرحله اول از هر يک از اين دو منطقه برخوردار و کمتر برخوردار شهر مشهد یک ناحیه و از هر منطقه سه دبیرستان دخترانه و از هر مدرسه و در هر پايه يک کلاس (جمعاً سه کلاس در هر مدرسه)، (جمعاً 590 نفر) انتخاب شدند و میزان شادکامی و پنج مؤلفه آن در گروه مورد بررسی بر اساس پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI-29) تعيين شد. در مرحله دوم 36 دانش­آموز دختر پايه سوم دبیرستان که نمره شادکامی آن­ها بر اساس پرسشنامه آکسفورد بین 40-20 بود، در سه گروه 12 نفره مداخله، مداخله­‌نما و بدون مداخله جای داده شدند. مداخله شامل 8 جلسه دو ساعته مثبت درمانی طی 8 هفته بود. مداخله­­‌نما شامل جلسه گفتگوی آزاد گروهی بود. جهت سنجش اثر بخشی پیش آزمون – پس آزمون اجرا گشته و برای تحلیل داده­ها از آزمون­های تی یک گروهی، ویلکاکسون، آنوا و توکی استفاده شد.

نتايج میانگين و انحراف معيار نمره شادکامی دانش‌­آموزان نوجوان دبیرستانی مشهد 55/42 و 12/13 بود. مثبت درمانی باعث افزايش معنادار نمره شادکامی ( 000/0 = P، 53/18 = F ) و 4 مؤلفه رضايت از زندگی ( 038/0 = P، 3.61 = F )، عزت نفس ( 000/0 = P، 73/9 = F )، کارآمدی ( 000/0 = P، 23/12= F ) و سلامتی ( 000/0 = P، 75/14 = F ) در مقايسه با دو گروه شاهد شد. مثبت درمانی تنها روی نمره مؤلفه خلق مثبت تأثير معنادار نداشت. مداخله­نما تنها روی مؤلفه رضايت از زندگی اثر معنادار داشته که البته از مثبت درمانی به ميزان معناداری کمتر بود.

 

نتيجه­‌گيری: مثبت درمانی گروهی در سطح دبیرستان­های دخترانه قابل اجراء است و باعث افزايش شادکامی نوجوانان دختر می­شود. از اين رو انجام تحقيقات آتی برای تعيين اثر دراز مدت آن و اثر آن در موفقيت تحصيلی و شغلی و کيفيت زندگی پيشنهاد می­شود.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عزت نفس

نظرات

دیدگاه کاربران