پرسشنامه رایگان شناسایی کودکان ADHD

تاریخ انتشار : 1 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شناسایی کودکان ADHD

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه حافظه دیداری وکلامی کودکانADHD با کودکان عادی انجام شد. به عبارت دیگر هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال بود که آیا بین حافظه کلامی و دیداری کودکانADHD با کودکان عادی تفاوت وجود دارد؟

روش: آزمودنی ها شامل ۶۰ کودک بودند که ۳۰ نفر از آنها ADHD و ۳۰ نفر دیگر از کودکان عادی انتخاب شدند. گروه سنی این ۶۰نفر بین ۷ تا ۱۲ سال بودند . انتخاب آزمودنی ها در گروه عادی به صورت تصادفی اما در گروه ADHDبه شیوه غر تصادفی با استفاده از تست SNAP  انجام شد.

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل تستSNAP برای شناسایی کودکان ADHD در مدرسه و تست کلامی وکسلر برای سنجش حافظه کلامی و تست کیم کاراد برای سنجش حافظه دیداری کودکان بود. این آزمون ها به صورت انفرادی انجام گردید.به منظور بررسی معنادار بودن تفاوت از میانگین و آزمون T و برای بررسی معنادار بودن رابطه از همبستگی دو متغیر استفاده شد.

نتیجه گیری:نتایج نشان داد که بین حافظه ی دیداری و کلامی کودکان بیش فعال به طور معنادار پایین تر از کودکان عادی بود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شناسایی کودکان ADHD 

نظرات