پرسشنامه رایگان افسردگی بک

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگی بک

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسي تاثير درمان شناختي فناوري روي ادراك خود و افسردگي دختران 15ساله ساكنمراكز شبانه روزي شهر تهران مي پردازد. اين تحقيق شامل 20 نفر شركت كننده بوده كه از سن جنس و بهره هوشي همگن شده بودند و به صورت تصادفي 10 نفر از آنها در گروه آزمايش و 10 نفر در گروه كنترل قرار گرفتند. در مرحله پيش آزمون تمام 20 نفر شركت كننده به مصاحبه ادراك خود و پرسشنامه افسردگي پاسخ دادند سپس آموزش CBT به مدت 10 جلسه روي گروه آزمايش اعمال شد. يك ماه پس از پايان مداخله به منظور بررسي تاثير اين مداخلات روي شركت كنندگان دوباره مصاحبه ادراك خود و پرسشنامه افسردگي روي 20 نفر شركت كننده اجرا شد. نتايج تحقيق نشان دادند كه بين نتايج پيش آزمون و پيگيري اول ادراك خود افسردگي در دو گروه تفاوت معناداري وجود ندارد. سه ماه بعد از پيگيري اول نيز دومين مرحله پيگيري نيز انجام شد كه نتايج پيگيري دوم نشان ددند كه مقوله خود مفعولي در بعد خود اجتماعي در سطح 05/0 تفاوت معنادار است. در مقوله خودفاعلي نيز بعد اراده و اختيار در سطح 05/0 تفاوت معناداري بين پيگيري دوم دو گروه وجود داشت. همچنين بين پيگيري دوم افسردگي در دو گروه نيز تفاوت معناداري مشاهده شد. مي توان نتيجه گرفت كه آموزش CBT به كار رفته در اين پژوهش روي تغيير وضعيت برخي و بعد ادراك خود و كاهش افسردگي آنها موثر بوده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی بک

نظرات