پرسشنامه رایگان افسردگی بک

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگی بک

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر درمان شناختی فناوری روی ادراک خود و افسردگی دختران ۱۵ساله ساکنمراکز شبانه روزی شهر تهران می پردازد. این تحقیق شامل ۲۰ نفر شرکت کننده بوده که از سن جنس و بهره هوشی همگن شده بودند و به صورت تصادفی ۱۰ نفر از آنها در گروه آزمایش و ۱۰ نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون تمام ۲۰ نفر شرکت کننده به مصاحبه ادراک خود و پرسشنامه افسردگی پاسخ دادند سپس آموزش CBT به مدت ۱۰ جلسه روی گروه آزمایش اعمال شد. یک ماه پس از پایان مداخله به منظور بررسی تاثیر این مداخلات روی شرکت کنندگان دوباره مصاحبه ادراک خود و پرسشنامه افسردگی روی ۲۰ نفر شرکت کننده اجرا شد. نتایج تحقیق نشان دادند که بین نتایج پیش آزمون و پیگیری اول ادراک خود افسردگی در دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد. سه ماه بعد از پیگیری اول نیز دومین مرحله پیگیری نیز انجام شد که نتایج پیگیری دوم نشان ددند که مقوله خود مفعولی در بعد خود اجتماعی در سطح ۰۵/۰ تفاوت معنادار است. در مقوله خودفاعلی نیز بعد اراده و اختیار در سطح ۰۵/۰ تفاوت معناداری بین پیگیری دوم دو گروه وجود داشت. همچنین بین پیگیری دوم افسردگی در دو گروه نیز تفاوت معناداری مشاهده شد. می توان نتیجه گرفت که آموزش CBT به کار رفته در این پژوهش روی تغییر وضعیت برخی و بعد ادراک خود و کاهش افسردگی آنها موثر بوده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی بک

نظرات