پرسشنامه رایگان رابطه هویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه هویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

در سال های اخیر، رفتار شهروندی سازمانی به  عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به¬ دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمانی داشته¬اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. هویت سازمانی یکی از عوامل مهمی است که می¬تواند بر بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان نقش داشته باشد. در پژوهش حاضر تلاش شد وضعیت هویت سازمانی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشگاه خیام مشهد و رابطه آن-ها با رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش از نوع کمی و با روش همبستگی انجام شد. جامعه مورد مطالعه در این پ‍ژوهش را کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشگاه خیام در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ در بر می گرفت که تعداد آنها در دانشگاه علوم اسلامی رضوی ۷۵ نفر و در دانشگاه خیام مشهد ۵۰ نفر بود. این افراد به روش سرشماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه هویت سازمانی چنی (۱۹۸۲) و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران (۲۰۰۰) استفاده شد. پایایی و روایی پرسشنامه هویت سازمانی با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ و نظر اساتید و محققان رشته مدیریت مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی نیز به روش آلفای کرانباخ و روایی سازه تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری مقایسه میانگین با یک ارزش ثابت، همبستگی پیرسون، مقایسه دو میانگین مستقل و آنوا استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین وضعیت رفتار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی در هر دو دانشگاه در سطح بالایی است. میزان رفتار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی بین کارکنان دو دانشگاه از تفاوت معنی دار برخوردار بود به نحوی که میانگین رفتار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی دانشگاه علوم اسلامی رضوی بالاتر از دانشگاه غیردولتی خیام بود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه هویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

 

نظرات

دیدگاه کاربران