پرسشنامه رایگان پیامد استرس آسیب زا

پرسشنامه پیامد استرس آسیب زا این پرسشنامه شامل سوالات متفاوتی می باشد و با هدف بررسی راهبردهای مقابله ای و شدت اختلال پیامد استرس آسیب زا در رزمندگان ایرانی جنگ ایران و عراق طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.