پرسشنامه رایگان تنش زدایی تدریجی

پرسشنامه تنش زدایی تدریجی این پرسشنامه شامل ۱۷۶ سوال می باشد و با هدف بررسی اثر بخشی تنش زدایی تدریجی بر کاهش اضطراب طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.