پرسشنامه رایگان همخوانی میان درس ها و سرفصل های رشته کتابداری با دانش و مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش نشریات ادواری

پرسشنامه رایگان دانش، مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش نشریات ادواری

پرسشنامه رایگان همخوانی میان درس ها و سرفصل های رشته کتابداری با دانش و مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش مرجع

پرسشنامه رایگان دانش، مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش مرجع

پرسشنامه رایگان همخوانی میان درس ها و سرفصل های رشته کتابداری با دانش و مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش سازماندهی منابع (فهرست نویسی، رده بندی و آماده سازی)

پرسشنامه رایگان دانش، مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش سازماندهی منابع (فهرست نویسی، رده بندی و آماده سازی)

پرسشنامه رایگان همخوانی میان درس ها و سرفصل های رشته کتابداری با دانش و مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش فراهم آوری (سفارشات و مجموعه سازی)

پرسشنامه رایگان دانش، مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش فراهم آوری (سفارشات و مجموعه سازی)

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت کتابخانه های اقماری از دیدگاه کارمند کتابخانه

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت کتابخانه های اقماری از دیدگاه مدیر کتابخانه

12345...10...
یک کلیک برای حمایت از پرسشنامه رایگان
بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج