دریافت پرسشنامه استاندارد از مادسیج
دریافت رایگان کتاب موفقیت

موضوع: پرسشنامه کتابداری

پرسشنامه رایگان میزان استفاده از کتابخانه‌ های عمومی

پرسشنامه میزان استفاده از کتابخانه‌ های عمومی چکیده:  هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان استفاده جوانان و مهمترین عوامل بازدارنده در استفاده آنان از کتابخانه‌ های عمومی شهر مشهد است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که با رویکردی توصیفی- تحلیلی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر از میان […]

پرسشنامه رایگان عوامل بازدارنده استفاده از کتابخانه‌ های عمومی

پرسشنامه عوامل بازدارنده استفاده از کتابخانه‌ های عمومی چکیده:  هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان استفاده جوانان و مهمترین عوامل بازدارنده در استفاده آنان از کتابخانه‌ های عمومی شهر مشهد است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که با رویکردی توصیفی- تحلیلی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر از […]

پرسشنامه رایگان عملکرد تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه عملکرد تحصیلی دانش آموزان چکیده:  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میا نجی­ گرانه خود تنظیمی در رابطه بین سبک مدیریت کلاس با عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان مدارس مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد بود. پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل ۱۲۰۰ دانش­ آموز پایه ششم مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد در […]

پرسشنامه رایگان قابلیت کاربرد مدل پذیرش فناوری

پرسشنامه قابلیت کاربرد مدل پذیرش فناوری این پرسشنامه شامل سوالات متفاوتی در مورد فناوری اطلاعات بوده و با هدف بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه های دانشکده های فنی: قابلیت کاربرد مدل پذیرش فناوری طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

پرسشنامه رایگان عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداران

پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداران این پرسشنامه شامل سوالات متفاوتی در مورد فناوری اطلاعات بوده و با هدف بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه های دانشکده های فنی: قابلیت کاربرد مدل پذیرش فناوری طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

پرسشنامه رایگان سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه از دیدگاه کتابداران

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه از دیدگاه کتابداران با وارد شدن فناوری­های ارتباطی و اطلاعاتی در بافت کتابخانه­ها و گسترش خدمات الکترونیکی، توجه به کیفیت خدمات الکترونیکی و ارزیابی آن اهمیت بیشتری یافته است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه­های دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه کتابداران، به عنوان خدمت دهندگان و […]

پرسشنامه رایگان سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه از دیدگاه دانشجویان

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه از دیدگاه دانشجویان با وارد شدن فناوری­های ارتباطی و اطلاعاتی در بافت کتابخانه­ها و گسترش خدمات الکترونیکی، توجه به کیفیت خدمات الکترونیکی و ارزیابی آن اهمیت بیشتری یافته است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه­های دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه کتابداران، به عنوان خدمت دهندگان و […]

پرسشنامه رایگان بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان و عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی در ایران انجام گرفت. جامعه این پژوهش راکه به روش پیمایشی انجام گرفت، کلیه اعضای هیأت علمی رشته کتابداری (۹۰نفر) که به طور تمام وقت و رسمی در […]

پرسشنامه رایگان دانش، مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش امانت و گردش مواد

پرسشنامه دانش، مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول نشریات بخش امانت و گردش مواد پژوهش حاضر به منظور بررسی دیدگاه مسئولان بخش های مختلف کتابخانه های مرکزی دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم در مورد وظایف، دانش و مهارت های مورد انتظار آنها انجام گرفت. جامعه این پژوهش را که به پژوهش پیمایشی و […]

پرسشنامه رایگان همخوانی میان درس ها و سرفصل های رشته کتابداری با دانش و مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش امانت و گردش مواد

پرسشنامه همخوانی میان درس ها و سرفصل های رشته کتابداری با دانش و مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش امانت و گردش مواد پژوهش حاضر به منظور بررسی دیدگاه مسئولان بخش های مختلف کتابخانه های مرکزی دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم در مورد وظایف، دانش و مهارت های مورد انتظار آنها انجام […]

یک کلیک برای حمایت از پرسشنامه رایگان