پرسشنامه رایگان هراس اجتماعی

تاریخ انتشار : 8 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هراس اجتماعی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی درمان گروهی شناختی – رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن بر ادراک از خویشتن و رفتارهای ایمنی مهاجرین افغانستانی مبتلا به فوبی­ اجتماعی در شهر مشهد صورت گرفت. روش: بدین منظور از طریق فراخوان از مهاجرین افغانستانی که قبلا تشخیص SPD گرفته بودند، یا از نشانه­های این اختلال رنج می­بردند و در سال 1393 ساکن مشهد بودند، دعوت به همکاری شد، 22 نفر از مهاجرین افغانستانی مبتلا به  SPDبه صورت تصادفی انتخاب شدند، تشخیص و غربالگری  بوسیله مصاحبه ” ADIS-IV ” صورت گرفت، سپس شرکت کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند و درمان شناختی – رفتاری به مدت 12 جلسه برای گروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل در حالت انتظار قرار گرفتند. هر دو گروه قبل و بعد از اجرای گروه درمانی پرسشنامه های: SPIN ، پرسشنامه ادراک از خود و SPSBS تکمیل کردند. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) و تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) نشان داد که گروه آزمایش پس از درمان کاهش معناداری را در نشانه های SPD نشان دادند (001/0 p= )، همچنین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در متغیر رفتارهای ایمنی کاهش معناداری را نشان دادند (01/0p< )، و گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهبود معناداری را در متغیر ادراک از خویشتن نشان دادند (001/0 p= ). نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می­دهد که درمان شناختی – رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن بر کاهش نشانه­های اختلال SPD و رفتارهای ایمنی و بهبود ادراک از خویشتن در مهاجرین افغانستانی موثر بوده و می­توان از آن به عنوان یک روش درمانی در اقلیت­های قومی، بخصوص مهاجرین افغانستانی استفاده نمود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هراس اجتماعی

پرسشنامه رایگان هراس اجتماعی

تاریخ انتشار : 5 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هراس اجتماعی

چکیده

مقدمه و هدف: با وجود شیوع بالا، سیر طولانی، و آسیب‌زایی زیاد اختلال هراس اجتماعی، پژوهش‌های اندکی در زمینه کارایی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت در درمان این اختلال انجام شده است. با توجه به جایگاه این مداخله در درمان اختلالات روانی و بویژه توسعه و گسترش فزاینده مدل‌های آن در سال‌های اخیر، در این مطالعه کارایی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت؛ مدل تعدیل کننده اضطراب مک‌کالو بر کاهش نشانگان هراس اجتماعی، کاهش مکانیزم‌های دفاعی غیرانطباقی و افزایش ابرازگری هیجانی بررسی می‌شود.

روش: پژوهش حاضر با حجم نمونه 6 بیمار مبتلا به هراس اجتماعی(پسر) بود که سال 1391 در کلینیک روان‌شناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. مراجعان براساس مصاحبه بالینی ساختاریافته SCID برای اختلالات محور I در DSM-IV و مقیاس ارزیابی عملکرد کلی(GAF) برای گزینش بیماران انتخاب شدند. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و آزمودنی‌ها پس از احراز شرایط درمان بصورت پلکانی وارد فرایند درمان شدند. همچنین از طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه نیز استفاده گردید. تعداد جلسات برای تمامی بیماران 20 جلسه (دو بار در هفته) به انضمام سه مرحله پیگیری برای هر یک از آن‌ها بود. مداخله براساس طرح چندگانه خط پایه‌ای از نوع بین آزمودنی سازماندهی شد. شرکت‌کنندگان پرسشنامه هراس اجتماعی را بعنوان متغیر اولیه کارایی در خط پایه اول، دوم، جلسه اول، پنجم، دهم، پانزدهم، بیستم، پیگیری یک ماهه، دو ماهه و سه ماهه تکمیل کردند. برای آنها در خط پایه اول، جلسه اول، جلسه دهم، جلسه بیستم و پیگیری سه ماهه پرسشنامه‌های سبک‌های دفاعی و ابرازگری هیجانی بعنوان شاخص‌های متغیر ثانویه کارایی استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از تحلیل نمودار، معناداری بالینی، درصد بهبودی و شاخص‌های شش‌گانه کارایی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: داده‌های این پژوهش حاکی از آن بود که رواندرمانی پویشی کوتاه مدت مدل تعدیل کننده اضطراب توانست هراس اجتماعی مراجعان را (%66 درصد بهبودی)، مکانیزم های دفاعی غیرانطباقی (%73) کاهش دهد و ابرازگری هیجانی را (%62) افزایش دهد، که در پایان دوره پیگیری سه‌ماهه این میزان تغییر افزایش یافت (%67- %78-%67). همچنین در پایان درمان و دوره پیگیری نمره GAF مراجعان از 51 تا 60 به 71 تا 80 افزایش یافت.

نتیجه‌گیری: نهایتاً براساس نتایج بدست آمده روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت مدل تعدیل‌کننده اضطراب روشی کارا و موثر برای درمان اختلال هراس اجتماعی می‌تواند در نظر گرفته شود. همچنین این درمان می‌تواند موجب کاهش استفاده غیرانطباقی مکانیزم‌های دفاعی نسبت به ملاک بهنجار و افزایش ابرازگری هیجانی در مبتلایان به اختلال هراس اجتماعی شود

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هراس اجتماعی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج