پرسشنامه رایگان بهبود کیفیت زندگی نوجوانان پسر بی‏ سرپرست

تاریخ انتشار : 5 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بهبود کیفیت زندگی نوجوانان پسر بی‏ سرپرست

چکیده

مطالعات مختلف نشان داده‏اند نوجوانان همچون بزرگسالان از اختلالات مختلفی مثل پرخاشگری رنج می‏برند و این اختلالات عملکرد و زندگی آتی آن‏ها را تحت تاثیر قرار می‏دهد. تجربه یک دوره پرخاشگری در نوجوانی، یک عامل خطر برای بروز رفتارهای پرخطر آتی و همچنین کاهش کیفیت زندگی محسوب می‏شود. هدف از این پژوهش برسی میزان اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی برکاهش پرخاشگری، رفتار پرخطر و بهبود کیفیت زندگی نوجوانان پسر بی‏سرپرست است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه نوجوانان پسر بی‏سرپرست شهر مشهد است که با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند، دو مرکز نگهداری نوجوانان پسر بی‏سرپرست انتخاب شدند و سپس به طور تصادفی در دو گروه ۸  نفره کنترل و آزمایش جایگزین شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش، پرسشنامه پرخاشگری باس و پری، پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. طی ۸ جلسه، هر جلسه به مدت یک ۹۰دقیقه، ذهن اگاهی مبتنی بر تنیدگی برای گروه آزمایشی انجام پذیرفت و گروه کنترل هیچگونه مداخله‏ای دریافت ننمود. جهت تجزیه و تحلیل داده‏ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی بر کاهش پرخاشگری (فیزیکی و کلامی) و رفتارهای پرخطر نوجوانان بی‏سرپرست به جز رانندگی پرخطر از نظر آماری معنادار شد (۰۵/۰>P). همچنین آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی بر کیفیت زندگی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری ایجاد کرد. نتیجه گیری:  آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی در کاهش پرخاشگری و رفتار پرخطر و بهبود کیفیت زندگی نوجوانان بی سرپرست اثر بخش بوده است

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بهبود کیفیت زندگی نوجوانان پسر بی‏ سرپرست