پرسشنامه رایگان اثر بخشی دوره‌های آموزشی‏‎ICDL ‎‏ از دیدگاه دبیران

تاریخ انتشار : 9 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اثر بخشی دوره‌های آموزشی‏‎ICDL ‎‏ از دیدگاه دبیران

چکیده : هدف این تحقیق بررسی اثر بخشی دوره های آموزشی (ICDL) از دیدگاه دبیران دبیرستان های دخترانه دولتی شهرستان آمل طی سال های ۸۴-۸۱ می باشد. روش تحقیق پیایشی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است . روایی صوری بعد از مطالعه ابزار توسط اساتید راهنما و مشاوره مورد تایید قرارگرفت . پایایی پرسشنامه با اجرای آزمون آزمایشی بر روی ۱۵ نفر از گروه نمونه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۹۳% بدست آمد . پرسشنامه در دو بخش تنظیم شده است که بخش اول آن شامل اطلاعات دموگرافیک می شود و بخش دوم شامل سوالاتی می باشد که اثر بخشی دوره های آموزشی ICDL را مورد ارزیابی قرار می دهد. بررسی اثر بخشی دوره‌های آموزشی‏‎ICDL ‎‏ از دیدگاه دبیران

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اثر بخشی دوره‌های آموزشی‏‎ICDL ‎‏ از دیدگاه دبیران