پرسشنامه رایگان کیفیت تدریس اساتید

تاریخ انتشار : 3 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه کیفیت تدریس اساتید

مقدمه: تفکر انتقادی به عنوان یکی از اهداف عمده نظام دانشگاهی در نظر گرفته شده و از سوی دیگر، آموزش عالی وارد عرصه جدیدی شده که مؤلفه کیفیت از مشخصه های اصلی آن محسوب می شود. بنابراین، شناسایی عوامل کیفی موثر بر توسعه تفکر انتقادی دانشجویان ضرورتی انکار ناپذیر دارد. هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش کیفیت تدریس اساتید و مؤلفه های آن به عنوان یکی از عوامل مهم آماری عبارت بود از تمامی دانشجویان رشته های علوم تربیتی مشغول به تحصیل در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ که از بین آنان کلیه دانشجویان ترم شش مقطع کارشناسی و ترم دوم مقطع کارشناسی ارشد، به صورت هدفمند انتخاب شدند و پرسشنامه های تفکر انتقادی  واتسون_ گلیرز فرم الف(۱۹۸۰) و کیفیت تدریس سراج (۲۰۰۲) را تکمیل نمودند. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بین مؤلفه های چهارگانه کیفیت تدریس اساتید و تفکر انتقادی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به علاوه به ترتیب بالاترین و پایین ترین همبستگی مشاهده شده بین تفکر انتقادی و مؤلفه روابط بین فردی و تفکر انتقادی با طرح درس بود. همچنین، کیفیت تدریس اساتید به طور کلی، قادر به پیش بینی تفکر انتقادی دانشجویان بود که البته مؤلفه روابط بین فردی، بیشترین سهم را در پیش بینی تفکر انتقادی داشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بررسی، توجه به بهبود کیفیت تدریس در آموزش عالی در جهت توسعه مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه کیفیت تدریس اساتید

 

نظرات