پرسشنامه رایگان مقایسه ارتباطات بین فردی در کلاسهای حضوری و مجازی

تاریخ انتشار : 3 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه ارتباطات بین فردی در کلاسهای حضوری و مجازی

پژوهش حاضر به منظور مقایسه ارتباطات بین فردی در کلاس های حضوری و مجازی دانشگاه فردوسی صورت گرفته است ولی طی آن پنج عامل مؤثر در این ارتباطات (‌وظایف کلاس ،فعالیت های کلاسی، ویژگی های مطالب مبادله شده در کلاس، موانع ارتباطی و بازخوردهای ارتباطی ) در قالب پنج سوال پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام داننشجویانی می باشند که در نیم سال دوم سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲ در یکی از دروسی (متون اسلامی ، تاریخ اسلام ، تاریخ اسلام و فیزیک ) که به هر دو صورت حضوری و مجازی توسط اساتید مشترک هر درس در دانشگاه فردوسی ارائه گردیده است ، ثبت نام نموده اند و چون این تعداد کلا شامل۴۱۶ نفر دانشجو می باشد، تمامی این نفرات به صورت سرشماری به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده اند، همچنین از پرسشنامه دراین پژوهش پیمایشی برای جمع آوری داده ها استفاده گردیده است و برای تحلیل آماری داده ها از روش تجزیه و تحلیل توصیفی بهره گرفته شده است. از بررسی دیدگاه دانشجویان شرکت کننده در این دو نوع کلاس نتایج زیر به دست آمده اند:

فرصت انجام فعالیت های گروهی و امکان ایجاد تغییر در وظایف بین فردی در این دو نوع کلاس تقریبا یکسان می باشد، اما وظایف بین فردی ویژگی مطالب مبادله شده ، موانع ارتباطی و بازخوردی های ارتباطی در ا ین دونوع کلاس متفاوت است. این شباهت ها و تفاوت ها توسط ۱۰ جدول و ۲۷ نمودار در فصل چهارم پژوهش نمایش داده شده اند.

 

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه ارتباطات بین فردی در کلاسهای حضوری و مجازی

 

نظرات