پرسشنامه رایگان فرهنگ سازمانی

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه­ی فرهنگ سازمانی و سرمایه روان­شناختی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد است. جامعه آماری این پژوهش، تمام کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد، که در سال ۱۳۹۰مشغول به فعالیت هستند. نمونه پژوهش شامل ۱۷۳ نفراز کارکنان اداری است که با روش نمونه در دسترس انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که به بررسی پنج فرضیه و سه سؤال می پردازد. داده­های پژوهش با استفاده از پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (۲۰۰۰) و سرمایه روان­شناختی لوتانز(۲۰۰۷) جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید.  نتایج پژوهش برای فرضیات نشان داد که فرهنگ سازمانی می تواند سرمایه روانشناختی کارکنان را پیش بینی کند. و بین ابعاد فرهنگ سازمانی؛ درگیر شدن درکار، یکپارچگی، سازگاری و مأموریت با سرمایه روان شناختی کارکنان رابطه ی مثبت و معناداری مشاهده شد. همچنین نتایج پژوهش برای سؤالات نشان داد که بعد سازگاری در پیش بینی سطح سرمایه روان شناختی کارکنان سهیم است. وضعیت فرهنگ سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد براساس برداشت کارکنان در حدّ متوسطی است و سطح سرمایه روان­شناختی کارکنان در حد ّ بالایی است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه فرهنگ سازمانی

 

نظرات