پرسشنامه رایگان توانمندسازی کارکنان

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

چکیده : تحقیق حاضر با هدف بررسی دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به میزان برخورداری کارکنان از مؤلفه های توانمند سازی تدوین شده است. مؤلفه های توانمند سازی شامل: روشنی هدفها، روحیه، رفتار عادلانه، شناخت و قدردانی، کار تیمی، مشارکت، ارتباطات، دارا بودن محیط سالم می باشند. روش پژوهش حاضر، توصیفی ـ پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران اجرایی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشکده های تابع آن در سال تحصیلی ۸۵ ـ ۸۴ تشکیل داده اند، که تعداد ۹۲ مدیر و ۲۸۵ نفر کارمند با توجه به جدول مورگان بعنوان نمونه از این جامعه انتخاب گردید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

نظرات