پرسشنامه رایگان بررسی امکانات و نیاز های اطلاعاتی کارخانه های صنایع غذایی

تاریخ انتشار : 2 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی امکانات و نیاز های اطلاعاتی کارخانه های صنایع غذایی

اکنون که ضرورت ایجاد مراکز اطلاع رسانی در ایران احساس شده است، بررسی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان در تمام زمینه ها امری اجتناب ناپذیر است. هدف پژوهش حاضر نیز، شناسایی نیازهای اطلاعاتی دست اندرکاران صنایع غذایی مشهد و مسائل مرتبط با آن است، تا از این طریق امکان فراهم آوردن اطلاعات مفید و جامع برای متخصصان این صنعت که از صنایع نو پا و رو به گسترش استان می باشد مهیا گردد.

این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش، کارخانه های صنایع غذای شهر مشهد است که در تیر ماه ۱۳۷۹ دارای مجوز بهره برداری از اداره کل صنایع خراسان بودند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود، ضمنا برای پاسخگوی به برخی از سوالات، مصاحبه نیز با سرپرستان تعدادی از کتابخانه های شهر مشهد انجام شد.

فرضیه اول این تحقیق به وضعیت مراکز اطلاع رسانی کارخانه های صنایع غذایی شهر مشهد مربوط می شد. نتایج پژوهش نشان داد : کارخانه های صنایع غذایی موجود در مشهد فاقد مرکز اطلاع رسانی کارآمد می باشد که بتواند اطلاعات مرتبط، مناسب و روزآمد آنان را به سهولت و سریع و بهنگام در اختیارشان قرار دهد.

فرضیه دوم تحقیق، توجیه راه اندازی نظام اطلاع رسانی متمرکز برای صنایع غذایی را مورد بررسی قرار می داد. یافته های پژوهش نشان داد: صنایع غذایی موجود در مشهد از کمیت و کیفیتی برخوردار است که راه اندازی نظام اطلاع رسانی متمرکز برای آنها توجیه اقتصادی – اجتماعی در بر دارد.

در انتها، پیشنهادهایی برای رفع یا کاهش موانع دستیابی به اطلاعات کارخانه های صنایع غذایی مشهد و نیز پیشنهادهایی برای انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه ارائه شد

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی امکانات و نیاز های اطلاعاتی کارخانه های صنایع غذایی

 

نظرات