پرسشنامه رایگان بررسی موانع کاربست نتایج پایان نامه ها از دیدگاه صاحب نظران مدیریت آموزش

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی موانع کاربست نتایج پایان نامه ها از دیدگاه صاحب نظران مدیریت آموزش

چکیده : پژوهش حاضر به منظور بررسی موانع کاربست نتایج پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی در موقعیت های علمی و کاربردی انجام شد. برای این منظور تعداد ۱۰۰ نفر از مدیران دبیرستان ها، ۹ نفر از رؤسای آموزش و پرورش و ۳۱ نفر از اعضای هیأت علمی گروه های علوم تربیتی دانشگاه های شهر تهران به روش تمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ۴۰ سواله ای بود که موانع را براساس دیدگاه نظری فتحی واجارگاه (۱۳۸۲) در ۸ حیطه (جهت یابی پژوهشی، تعامل مجریان و محققان، موانع مربوط به مجری پژوهش، عوامل درون رشته ای، نظام اطلاع رسانی، فضای اجتماعی – سازمانی، کیفیت پژوهش و عرضه نتایج پژوهش) را اندازه می گرفت. پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با ۹۳/۰= alfa بود. داده های این پژوهش با استفاده از t تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن برای رتبه بندی موانع کاربست نتایج پایان نامه ها برحسب میزان بازدارندگی از دید سه گروه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد در فرضیه اول عدم تطابق عناوین و موضوعات پایان نامه ها با نیازها و اولویت های آموزش و پرورش ۲۳/۹- = t محاسبه شده مدیران در سطح ۰۰۱/۰>p معنی دار است در فرضیه دوم عدم تعامل مناسب بین تصمیم گیرندگان و دست اندرکاران آموزش و پرورش، ۱۳/۴ = t محاسبه شده در مدیران با سطح ۰۰۱/۰>p و ۱۱/۴ = t محاسبه شده در رؤسای آموزش و پرورش با سطح۰۱ /۰>p و ۷۴/۳= t محاسبه شده در اعضای هیأت علمی در سطح ۰۱ /۰>p معنی دار است. در فرضیه سوم عدم اعتماد دست اندرکاران و تصمیم گیرندگان آموزش و پرورش به صلاحیت های علمی و پژوهشی دانشجویان۲۰/۷ = t محاسبه شده مدیران دبیرستان ها در سطح ۰۰۱/۰>p معنی دار است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی موانع کاربست نتایج پایان نامه ها از دیدگاه صاحب نظران مدیریت آموزش

نظرات