پرسشنامه رایگان مکان هندسی چند بعدی کنترل

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مکان هندسی چند بعدی کنترل

IPC Multidimensional Locus of Control Inventory. Levenson : adoptive
به گویه های زیر بر اساس مقیاس زیر پاسخ دهید.
۳-=کاملا مخالف ، ۲- ، ۱- ، ۰ ، ۱ ، ۲ ، ۳ = کاملا موافق . صفر به معنای بی نظر است .


۱- این که من یک رهبر بشوم یا نه عمدتا به توانایی من بستگی دارد.
۲- زندگی من تا حد زیادی با وقایع تصادفی کنترل می شود.
۳- زندگی مرا عندتا افراد نیرومند دیگری کنترل می کنند .
۴- تا حد نسبتا زیادی می توانم تعیین کنم که چه اتفاقی در زندگی من خواهد افتاد.
۵- اغلب دریافته ام آنچه بخواهد اتفاق بیفتد، اتفاق خواهد افتاد.
۶- به دست آوردن آن چه که می خواهم مستلزم خشنود کردن افراد مافوق خودم است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مکان هندسی چند بعدی کنترل 

 

نظرات