پرسشنامه رایگان وسواس فکری-عملی

پرسشنامه وسواس فکری-عملی چکیده:  چندین مدل شناختی همزمان پیشنهاد کرده اند که متغیر شناختی “انتظارات خطر/ تهدید” نقش واسطه ای بالقوه در اختلال وسواس شستشو ایفا میکند. از این رو اخیرا شیوه درمان اختلال وسواس شستشو از طریق کاهش فکر خطرناک (DIRT) به منظور هدف قرار دادن نگرش ها و باورهای افراطی مرتبط با خطر […]