پرسشنامه رایگان میزان استفاده از اینترنت

پرسشنامه میزان استفاده از اینترنت این پرسشنامه شامل ۳۶ سوال می باشد و با هدف مطالعه و بررسی رابطه سطوح هویت با میزان استفاده از اینترنت در نوجوانان و جوانان طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.