پرسشنامه رایگان درد مک گیل

پرسشنامه درد مک گیل چکیده: هدف از انجام این مطالعه تعیین اثر بخشی روش آرامش عضلانی و بازسازی شناختی تحت هیپنوتیسم هوشیاری بر میگرن معمولی زنان غیر متاثر از دارو می باشد. این تحقیق نشان می دهد که این روش بر ابعاد چهارگانه میگرن (فراوانی، مدت زمان حملات، شدت درد و پریشانی ناشی از درد) […]