پرسشنامه رایگان معیارهای انتخاب همسر در ابتدای ازدواج

پرسشنامه معیارهای انتخاب همسر در ابتدای ازدواج این پرسشنامه شامل سوالات متفاوتی می باشد و با هدف  بررسی معیارهای انتخاب همسر در ابتدای ازدواج و حداقل پنج سال پس از آن در بین خانمهای خانه دار طراحی شده است. شما می توانید پرسشنامه مورد نظر را از کادر زیر دانلود کنید.