پرسشنامه رایگان مقیاس کنترل درونی – بیرونی (I-E-Scale)

پرسشنامه مقیاس کنترل درونی – بیرونی (I-E-Scale) چکیده:  رویکرد های درمانی متفاوتی در زمینه اختلالات خلقی به کار برده می شود و شناخت درمانی یکی از رویکرد های موثر برای درمان افسردگی است. شناخت درمانی بک روش درمانی ثابت شده ای برای درمان افسردگی می باشد. در سال۱۹۹۳ با ارائه نظریه  زیر سیستمهای شناختی متعامل […]