پرسشنامه رایگان کاربرد تکنولوژی آموزشی

پرسشنامه کاربرد تکنولوژی آموزشی چکیده: فصل اول این پژوهش به بیان مسئله و مشکلی که باعث نوشتن چنین پژوهشی شد اختصاص داده شده است. مسائل مورد بحث در این فصل عبارتند از: جنبه های کار عملی و اینکه از فارغ التحصیلان این رشته چه انتظاراتی می رود، یادگیری و نقشی که وسائل کمک آموزشی می […]