پرسشنامه رایگان علت ایجاد کننده وسواس شستشو

پرسشنامه علت ایجاد کننده وسواس شستشو چکیده:  پژوهش حاضر در راستای دستیابی یه علل یا علت ایجاد کننده وسواس شستشو می باشد. برای رسیدن به این هدف به بررسی ارتباط بین راه های یادگیری تداعی و وسواس شستشو و همچنین بررسی ارتباط بین سبک های والدینی و وسواس شستشو می پردازد. سوالات اصلی پژوهش حاضر […]