پرسشنامه رایگان شناخت سبک های والدینی

پرسشنامه شناخت سبک های والدینی چکیده:  امروزه برای بررسی تفاوت های فردی دانش آموزان، به سبک های شناختی آنان توجه بسیاری می شود. سبک های شناختی، روش های انفرادی یاد گیرنده است که برای پردازش اطلاعات به هنگام یادگیری مفاهیم جدید مورد قرار می گیرند. پژوهش حاضر برای پاسخ گویی به این سوال انجام شد […]