پرسشنامه رایگان شریک زندگی

پرسشنامه شریک زندگی چکیده: رضایت از زندگی زناشویی اثرات مستقیم و غیر مستقیمی بر سلامت روانی، رفتاری و جسمانی زوجین دارد و کیفیت رابطه زوجین نیز می تواند تاثیرات جدی بر سلامت فرزندان داشته باشد. هدف از انجام پژوهش بررسی میزان اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای زناشویی با رویکرد شناختی – رفتاری بر رضایتمندی زناشویی می […]