پرسشنامه رایگان مقیاس سنجش حمایت خانواده(PSS-FA)

پرسشنامه مقیاس سنجش حمایت خانواده(PSS-FA) چکیده: اکثر علما دوره نوجوانی را یک دوره پر آشوب و بدون نظم وترتیب میدانند. نوجوان پس از ظهور علائم بلوغ که ناگهانی و غیر منتظره است طبعا با امری نا اشنا و بی سابقه روبرو میشود، بنابراین چه بخواهد و چه نخواهد دچار یک نوع توجه و تعجب و […]