پرسشنامه رایگان سرمایه اجتماعی

تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

banner-questionnaire

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

این پرسشنامه شامل سوالات متفاوتی می باشد و با هدف بررسی سرمایه اجتماعی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه رایگان سرمایه اجتماعی

تاریخ انتشار : ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

banner-questionnaire

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

چکیده

هدف پژوهش حاضر یررسی نقش سرمایه اجتماعی و سرمای روانشناختی یر سازگاری زناشویی و روش توصیفی از نوع همبستگی است . جامع آماری در این پژوهش زوج های جوان ( ۱تا ۵ سال از ازدواج شان گذشته) مراجعه کننده به مراکز تفریحی، زیارتی و فرهنگی سطح شهر مشهد هستند. تعداد ۳۲۲ زن و مرد به روش چند مرحله ای و در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابز ارهای این پژوهش، پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک والاس، پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن و پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز می باشند. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها توسط نرم افزار Spss و یا استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه  و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادبین متغیرهای پژوهش رابطه معنا دار وجود دارد و سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی نقش مؤثری در سازگاری زناشویی دارد. در نتیجه متغیر های سرمای اجتماعی و سرمایه روانشناختی به خویی سازگاری زناشویی را پتش یتنی می کنند. بنایراین از طریق افزایش مهارت های زوجین در ایعاد فوق می توان میزان سازگاری زناشویی را در آن ها افزایش داد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه رایگان ایجاد سرمایه اجتماعی در دانشگاه

تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

banner-questionnaire

پرسشنامه ایجاد سرمایه اجتماعی در دانشگاه

چکیده:

نظام اموزش عالی ودانشگاهها درشرایطی اثربخشی وکارآیی خود را حفظ خواهند کرد که درپیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی ،اجتماعی،سیاسی وفرهنگی کشور به ایفای نقش مثبت بپردازد .سرمایه اجتماعی درکناردیگر سرمایه های انسانی ومادی به عنوان یک عامل اثربخشی وکارآیی دانشگاهها شناخته شده است.

رهبران دانشگاهی می توانند سرمایه اجتماعی را به عنوان یک شایستگی مشخص سازمانی درجهت بهره وری دانشگاه ،ایجاد نمایند.

هدف ازانجام پژوهش حاضر شناسایی میزان سرمایه اجتماعی میان اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی ونیز شناسایی نقش رهبری آموزش عالی درایجاد این سرمایه ارزشمند درمیان گروههای اموزشی دانشگاه می باشد .

دراین مطالعه که یک پژوهش کاربردی ،کمی وتوصیفی است ازشیوه علی-مقایسه ای به منظور کشف علت تفاوت میزان سرمایه اجتماعی درگروههای اموزشی دانشگاه فردوسی استفاده شده است ویافته های پژوهش که با برداشتن صدویک نفرنمونه ازمیان اعضای هیئت علمی به دست امده است ،نشان می دهد که سرمایه اجتماعی میان گروه علوم تجربی که رهبران دانشگاهی انان نقش رهبری اموزش عالی رابیشتر ایفانموده اند ،به طورمعنی داری بیش از گروه علوم انسانی که رهبران دانشگاهی انان نقش رهبری اموزش عالی راکمتر ایفا نموده اند.

بنابراین رهبران دانشگاهی می توانند برای ایجاد سرمایه اجتماعی به منظور بهره وری دانشگاه ،به ایفای هر چه بیشترنقش رهبری اموزش عالی بپردازند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه  ایجاد سرمایه اجتماعی در دانشگاه

یک کلیک برای حمایت از پرسشنامه رایگان
بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج