پرسشنامه رایگان راهبردهای مقابله ای با پیامد استرس آسیب زا

تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

banner-questionnaire

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای با پیامد استرس آسیب زا

این پرسشنامه شامل ۶۶ سوال می باشد و با هدف بررسی راهبردهای مقابله ای و شدت اختلال پیامد استرس آسیب زا در رزمندگان ایرانی جنگ ایران و عراق طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه راهبردهای مقابله ای با پیامد استرس آسیب زا

پرسشنامه رایگان راهبردهای مقابله ای لازاروس فولکمن

تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱۳۹۴

banner-questionnaire

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس فولکمن

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسه­ ی وضعیت والدگری در مادران کودکان با نیازهای ویژه و عادی و نقش راهبردهای مقابله ­ای در آن بوده است. به همین منظور تعداد ۲۱۷ نفر از مادران دارای کودک با نیاز ویژه و از مادران دارای کودک عادی تعداد ۲۰۰ نفر به روش نمونه گیری در­دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ ها در این پژوهش عبارت بودند از: پرسش­نامه راهبردهای مقابله­ای لازاروس فولکمن، پرسش نامه والدگری آلاباما. برای آزمون فرضیه­ های اصلی از آزمون ناپارامتریک دو گروه مستقل (Mann-Whitney U) و برای آزمون فرضیه­ های فرعی از همبستگی اسپیرمن استفاده شد. بین میزان راهبرد مقابله­ ای هیجان مدار، سبک والدگری مثبت، میزان بر­خورد با فرزند و میزان تنبیه بدنی در مادران کودک با نیاز ویژه و عادی تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.05). و مادران کودک با نیاز ویژه از این مؤلفه­ ها بیش­تر استفاده می­کردند. بین راهبرد مقابله­ ای مسئله مدار و مشارکت مادران رابطه معناداری وجود داشت (P<0.05). در نتیجه، راهبرد­های مقابله­ ای مسئله­ مدار و هیجان­ مدار و مشارکت والدین، نقش به سزایی در والدگری مادران دارای کودک با نیاز­های ویژه دارند.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس فولکمن

یک کلیک برای حمایت از پرسشنامه رایگان
بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج