پرسشنامه رایگان خشم اشپیلبرگر

تاریخ انتشار : ۳۱ تیر ۱۳۹۵

banner-questionnaire

پرسشنامه رایگان خشم اشپیلبرگر

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بخشش درمانی به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب و خشم و افزایش امید زنان مطلقه بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل زنان مطلقه مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره سطح شهر مشهد در سال ۱۳۹۴ بودند که به فراخوان پژوهشگر جهت شرکت در پژوهش پاسخ مثبت دادند و به کلینیک دانشکده روانشناسی ارجاع داده شدند و به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایشی (۸ نفر) و گروه کنترل (۸ نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش در ده جلسه بخشش درمانی به شیوه‌ی گروهی شرکت کردند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه اضطراب حالت- صفت اشپیلبرگر، پرسشنامه خشم اشپیلبرگر و پرسشنامه امید اشنایدر بود که در پیش آزمون و پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. سپس داده‌ های به‌ دست‌ آمده از طریق آزمون تحلیل کوواریانس یک‌راهه (ANCOVA) تحلیل شد. یافته‌ ها نشان داد که اضطراب و خشم در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به‌طور معنادار کاهش و امید به‌طور معنا داری افزایش یافت. نتیجه پژوهش نشان داد که مداخله‌ ی بخشش درمانی به شیوه گروهی می‌تواند برای جمعیت زنان مطلقه به‌طور اثربخش به کار گرفته شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خشم اشپیلبرگر

پرسشنامه رایگان سبک مدیریت کلاس توسط معلمان

تاریخ انتشار : ۳۱ تیر ۱۳۹۵

banner-questionnaire

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس توسط معلمان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میا نجی­ گرانه خود تنظیمی در رابطه بین سبک مدیریت کلاس با عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان مدارس مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد بود. پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل ۱۲۰۰ دانش­ آموز پایه ششم مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ می­ باشد. برای انتخاب نمونه موردنظر با روش نمونه ­گیری سیستماتیک، ۳۰ مدرسه مقطع ابتدایی از بین مدارس ابتدایی منطقه رضویه مشهد انتخاب شد و سپس از هر مدرسه، کلاس ششم ابتدایی که درمجموع ۳۰۰ دانش‌ آموز بودند انتخاب شدند و معلمان پایه ششم هر مدرسه که در مجموع ۳۰ معلم بودند، پرسشنامه سبک مدیریت کلاس را پاسخ دادند و از هر کلاس ۱۰ نفر از دانش­ آموزان پایه ششم مدرسه موردنظر پرسشنامه محقق ساخته خود تنظیمی را پاسخ دادند و سپس همان ۱۰ دانش­­ آموز موردنظر به آزمون سنجش علمی که برای بررسی عملکرد تحصیلی آن‌ها در نظرگرفته شده بود پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از نرم­ افزار spss تحلیل شدند. نتایج پژوهش که از طریق رگرسیون ساده و چند­گانه به دست آمد بیانگر آن بود که خود ­تنظیمی و مؤلفه‌ های آن قادر به پیش­ بینی عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان است، اما سبک مدیریت ­­کلاس نمی­ تواند مؤلفه‌ های خود­ تنظیمی را پیش­ بینی کند. همچنین بین سبک مدیریت با عملکرد تحصیلی دانش­ آموزان و سبک مدیریت با خود ­تنظیمی دانش ­آموزان رابطه معنا­ داری وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبک مدیریت کلاس توسط معلمان

پرسشنامه رایگان عملکرد تحصیلی دانش آموزان

تاریخ انتشار : ۳۱ تیر ۱۳۹۵

banner-questionnaire

پرسشنامه عملکرد تحصیلی دانش آموزان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میا نجی­ گرانه خود تنظیمی در رابطه بین سبک مدیریت کلاس با عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان مدارس مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد بود. پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل ۱۲۰۰ دانش­ آموز پایه ششم مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ می­ باشد. برای انتخاب نمونه موردنظر با روش نمونه ­گیری سیستماتیک، ۳۰ مدرسه مقطع ابتدایی از بین مدارس ابتدایی منطقه رضویه مشهد انتخاب شد و سپس از هر مدرسه، کلاس ششم ابتدایی که درمجموع ۳۰۰ دانش‌ آموز بودند انتخاب شدند و معلمان پایه ششم هر مدرسه که در مجموع ۳۰ معلم بودند، پرسشنامه سبک مدیریت کلاس را پاسخ دادند و از هر کلاس ۱۰ نفر از دانش­ آموزان پایه ششم مدرسه موردنظر پرسشنامه محقق ساخته خود تنظیمی را پاسخ دادند و سپس همان ۱۰ دانش­­ آموز موردنظر به آزمون سنجش علمی که برای بررسی عملکرد تحصیلی آن‌ها در نظرگرفته شده بود پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از نرم­ افزار spss تحلیل شدند. نتایج پژوهش که از طریق رگرسیون ساده و چند­گانه به دست آمد بیانگر آن بود که خود ­تنظیمی و مؤلفه‌ های آن قادر به پیش­ بینی عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان است، اما سبک مدیریت ­­کلاس نمی­ تواند مؤلفه‌ های خود­ تنظیمی را پیش­ بینی کند. همچنین بین سبک مدیریت با عملکرد تحصیلی دانش­ آموزان و سبک مدیریت با خود ­تنظیمی دانش ­آموزان رابطه معنا­ داری وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عملکرد تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان رفتار نوآورانه

تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱۳۹۴

banner-questionnaire

پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)
Innovative Behavior Questionnaire

این پرسشنامه شامل ۸ جمله توصیفی است. سرپرست گرامی، لطفا کارمند تحت نظارت خود را با توجه به موارد زیر ارزشیابی نمایید.
۱= کاملا مخالف … ۲= مخالف …۳= متوسط … ۴= موافق … ۵= کاملا موافق

نمونه سوالات:
۱٫ در انجام دادن کار به دنبال استفاده از فن آوری ، روش ها و فنون جدید است و اندیشه های مفید و سازنده ای را ارائه می دهد.
۲٫ اندیشه های خلاقانه را ارائه می دهد.
۳٫ اندیشه های جدید را سازمان و ترویج می دهد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رفتار نوآورانه

 

پرسشنامه رایگان تکمیل جمله ماینر MSCS

تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱۳۹۴

banner-questionnaire

مقیاس تکمیل جمله ماینر MSCS

Sentence Complete Scale

لطفا جملات زیر را با انتخاب یک گزینه از بین ۶ گزینه، که به بهترین نحو نظر شما را بیان می کند، تکمیل فرمایید.

 

نمونه سوالات
۱٫ دکتری که معمولا به او مراجعه می کنم،
( ) دکتر خوبی است .
( ) شخص بسیار مهمی در زندگی من است.
( ) شخصی است که در موقع لزوم نزدش می روم.
( ) می تواند توجه بیشتری به بیماران نماید.
( ) هروقت مورد نیاز باشد، در دسترس است.
( ) لاف زن و کم سواد است.
 
۲٫  بانشستن پشت میز کترم در مدرسه،
( ) کار زیادی انجام می دهم.
( ) بی حوصله و کیل می شوم.
( ) اغلب نگرانم که آیا می توانم کارها را به اتمام برسانم.
( ) احساس محدودیت می کنم.
( ) احساس می کنم مجبورم کارم را به طور موثری انجام دهم.
( ) احساس راحتی می کنم.
 
۳٫ تیر اندازی با تفنگ ،
( ) احتیاج به دقت و مهارت دارد.
( ) آرام بخش است.
( ) در این مورد سعی می کنم محتاط باشم.
( ) ورزشی است که در آن لذت می برم.
( ) برایم لطفی ندارد.
( ) می تواند بسیار خطرناک باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۹

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تکمیل جمله ماینر MSCS

پرسشنامه رایگان سنجش سبک مدیریت – حسنی

تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱۳۹۴

banner-questionnaire

پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی

این پرسشنامه توسط آقای محمد حسنی در سال ۱۳۷۵ تدوین و به عنوان پایان نامه هنجار یابی شده است . برای تهیه و بررسی اعتبار و روایی مقیاس سبک مدیریت از معلمان آموزش و پرورش شهر تهران استفاده شد.حجم نمونه ۹۰۰ نفر شامل ۴۵۷ نفرمعلم مرد و ۴۴۳ نفر معلم زن  میباشد.ضریب پایایی مقیاس ۶۸۳%  را برای نمونه مذکور نشان داد و برای روایی مقیاس از روش تحلیل عاملی از طریق تحلیل مولفه های اصلی(PC) و روش محورهای اصلی (PAF) استفاده گردید و معلوم شد که پرسشنامه مذکور در بیشتر سئوالات با دو عامل همبستگی خوبی دارند.

نمونه سوالات

۱) الف : مدیر باید اختیارات اجرایی و قدرت قانونی را تنها در دست خود نگه دارد.

ب : مدیر باید با علاقمندی کامل در جلسات با حضور کارکنان ظرکت کند.

۲) الف : چنان که شرایط کار مساعد باشد انجام کار در جعت هدف های سازمانی لذت بخش می شود .

ب: اغلب کارکنان ذاتا از کار گریزانند.

۳) الف : مدیر باید از ابتکارات و خلاقیت های کارکنان در امر اداره سازمان استقبال کند.

ب: وظیفه مدیر اجرای مقررات است نه اظهار نظر درباره آن.

۴) الف: ایجاد روابط غیر رسمی به موقعیت شغلی مدیر لطمه می زندو

ب : به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و آیین نامه ها باید آنها را تعدیل کرد.

۵) الف : فرصت مسئولیت دادن به افراد باعث افزایش کارایی می شود.

ب : جایگزینی افراد مهمترین علل پیشرفت سازمان است .

۶) الف : سلب اختیار مهمترین عامل موفقیت مدیر است .

ب : چنان که افراد در مشاغل مورد علاقه خود اشتغال ورزند در کارها خلاق بوده و راه خود را پیدا می کنند.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سنجش سبک مدیریت – حسنی

 

پرسشنامه رایگان مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱۳۹۴

banner-questionnaire

 

پرسشنامه مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستند
________________________________________

نمونه سوالات:
الف) اطلاعات زمینه ای
۱- جنسیت؟ زن☼ مرد☼
۲- وضعیت تأهل؟ مجرد☼ متاهل ☼ جدا شده ☼
۳- سن؟
۴- ملیت؟ ☼
۵- میزان تحصیلات؟
زیر سیکل ☼ سیکل☼ دیپلم☼ فوق دیپلم☼ لیسانس ☼ فوق لیسانس ☼ دکترا و بالاتر ☼
۶- رشته‌ی‌ تحصیلی ؟
۷- نام سازمان؟
۸- پست سازمانی؟
۹- نوع سازمان؟ خصوصی☼ نیمه خصوصی ☼ دولتی☼
۱۰- نوع استخدام شما چیست؟ آزمایشی☼ قراردادی ☼ رسمی☼
۱۱- تعداد کارمندان سازمان شما؟
۱۲- سابقه‌ی خدمت شما در سازمان چند سال است؟
کمتر از ۱ سال ☼ ۱ تا ۳ سال ☼ ۳ تا ۷ سال ☼ ۷ تا ۱۵ سال☼ ۱۵ سال یا بیشتر☼

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

 

پرسشنامه رایگان فرسودگی شغلی مزلاچ

تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱۳۹۴

banner-questionnaire

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

توضیحات

برای این پرسشنامه دو نوع مقیاس قابل استفاده است .

الف : مقیاس فراوانی : هرگز (صفر) ؛ چندبار در سال (۱) ؛ یک بار در ماه (۲) ؛ چند بار در ماه (۳) ؛ یک بار در هفته (۴) ؛ چند بار در هفته (۵) ؛ و هر روز (۶)

ب: مقیاس شدت : هرگز (صفر) ؛ خیلی کم (۱) ؛ کم (۲) ؛ متوسط (۳) ؛ متوسط بالا (۴) ؛ زیاد (۵) ؛ و خیلی زیاد (۶)

نمونه سوالات:

۱-     احساس می کنم کارم به لحاظ روانی توان و نیروی مرا گرفته است .

۲-     در پایان یک روز کاری احساس می کنم مورد سوء استفاده قرار گرفته ام .

۳-     صبح روزی که باید سرکار بروم از تصور رفتن به سر کار احساس خستگی می کنم.

۴-     به آسانی می توانم احساسات دانشجویان ( دانش آموزان) را درک کنم.

۵-     احساس می کنم با برخی از دانشجویان (دانش آموزان) به صورت اشیایی بدون شخصیت انسانی برخورد می کنم.

۶-     کار با دانشجویان (دانش آموزان) برای تمام روز واقعا برایم سخت و طاقت فرساست .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

 

پرسشنامه رایگان اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان

تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱۳۹۴

banner-questionnaire

 

توضیحات: در زیر تعدادی گویه درباره سازمان شما مطرح شده است ، هرکدام را که موافق هستید با علامت * مشخص کنید .نمونه سوالات
۱- به نظر من این سازمان بهتر از سازمان های دیگر به کارکنان خود می رسد .
۲- اگر مجبور می شدم کار را از اول شروع کنم ، باز هم برای این سازمان کار می کردم .
۳- در این سازمان پارتی بازی وجود ندارد .
۴- در این سازمان ، به شرط آن که خودمان بخواهیم ، راه نرقی وجود ندارد .
۵- به پزشک سازمان به اندازه پزشک خانوادگی خود اطمینان دارم .
۶- این سازمان وقتی می گوید که می خواهد نظر کارکنان را در نظر بگیرد ، واقعا راست می گوید .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان

 

پرسشنامه رایگان ادراک از مدیریت

تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱۳۹۴
banner-questionnaire

پرسشنامه ادراک از مدیریت

پرسشنامه پیوست به منظور بررسی ویژگی های مدیر نمونه و وضعیت مدیریت فعلی تدوین شده است . پرسشنامه محرمانه بوده و خواهشمند است پس از تکمیل ، آن را در پاکت مهر و موم نموده و به واحد مسترد فرمایید .

در ستون راست ویژگیهایی ارائه شده که کم یا بیش در همه وجود دارد . اما نکته در غالب بودن ویژگی است .

وضعیت مطلوب : بیانگر ویژگیهای مطلوب برای یک مدیر نمونه است . آن ویژگی غالبی که شما انتظار دارید و می خواهید مدیر داشته باشد .

وضعیت موجود : بیانگر وضع فعلی مدیریت در محیط کار شماست . آن ویژگی غالبی که مدیر شما دارد .

از شما درخواست می شود به دو وضعیت یاد شده حسب تعریف زیر نمره ای بین ۰ تا پنج بدهید .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ادراک از مدیریت

یک کلیک برای حمایت از پرسشنامه رایگان
بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج