پرسشنامه رایگان خود پنداره بدنی

پرسشنامه خود پنداره بدنی این پرسشنامه شامل ۲۵ سوال می باشد و با هدف بررسی رابطه بین خود پنداره و اختلال بدشکلی بدنی بین دانشجویان دختر و پسر طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.