پرسشنامه رایگان بررسی خودکشی در دانش آموزان

پرسشنامه بررسی خودکشی در دانش آموزان چکیده: موضوع تحقیق این رساله، بررسی خودکشی در دانش آموزان با توجه به ساختار منشی آنها، می باشد، سئوالات بنیادین این تحقیق چنین بود که: چگونه است که از میان دانش آموزان، فقط عده ای خاص اقدام به خودکشی می کند؟ آیا این عده ساخت منشی خاصی دارند؟ این […]