پرسشنامه رایگان حمایت اجتماعی (S.S.S)

پرسشنامه حمایت اجتماعی (S.S.S) چکیده:  پژوهش های خارجی نشان داده است که بین طول مدت اسارت و اختلالات روانی-رفتاری اسرای جنگی ارتباط معناداری وجود دارد. بدین منظور و به جهت بررسی آخرین وضعیت روانشناختی در آزادگان مشهد، و همچنین ارزیابی ” مؤلفه های بنیادین سازش یافتگی ” در آنان، از بین ۱۷۰۰ آزاده مشهد ۱۱۰ […]