پرسشنامه رایگان جهت گزینی مذهبی

پرسشنامه جهت گزینی مذهبی این پرسشنامه شامل ۲۰ سوال می باشد و با هدف بررسی رابطه جهت گزینی مذهبی با استرس شغلی طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید. پ